Färdigheter för ansvarsfulla och trygga arbetssätt i kunskapsbeskrivningarna för digital kompetens

Eleven i åk 1-2

  • övar på att använda  interaktiva digitala tjänster i en  trygg miljö.
  • sig att agera  ansvarsfullt och följer  reglerna.
  • *uppmuntrar genom  sitt eget exempel andra  att agera ansvarsfullt. 

Eleven i åk 3-6

  • vet vad ansvarsfullt  agerande innebär. Hen  agerar ansvarsfullt och följer  reglerna i digitala tjänster.
  • bekantar sig med och  använder interaktiva  digitala tjänster i en trygg  miljö med hänsytunnistaa teknologiaan liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä. 
  • kan använda viktiga tjänster i sin vardag och förstår deras centrala funktionsprinciper.

Eleven i åk 7-9

  • reflekterar över och diskuterar  etiska och moraliska frågor  kring teknologi.
  • använder  applikationer för  sociala medier i  enlighet med  åldersgränserna och  förstår sitt ansvar i  användningen av  dem.
  • har färdigheter att verka som  en aktiv medborgare i ett  digitalt samhälle.

Kunskapsbeskrivningarna för digital kompetens, Utbildningsstyrelsen 2022