Bedömning av information i kunskapsbeskrivningarna för digital kompetens

Eleven i åk 7–9

  • förstår den påverkan  som via digitala tjänster  sker på människors  agerande.
  • förstår de kommersiella och  politiska motiven för påverkan i  digitala tjänster.
  • eflekterar över och diskuterar  etiska och moraliska frågor  kring teknologi.
  • förstår teknologins möjligheter och  risker i en global värld.
  • värderar under handledning olika medieinnehåll som informationskällor och reflekterar över deras duglighet och tillförlitlighet med motiveringar.
  • bedömer kritiskt sin egen produktion och framställning av information, och förstår sitt ansvar vid förmedling av information exempelvis i sociala medier.
  • kan fundera på hur olika medieinnehåll och aktuella fenomen inom mediekulturen påverkar individers och gruppers tänkande och handlingar. Eleven kan ge exempel.
  • är medveten om de sociala mediernas karaktär som kanal för påverkan och känner till deras metoder för påverkan.

Kunskapsbeskrivningarna för digital kompetens, Utbildningsstyrelsen 2022