Europeiska centret för moderna språk ECML har sitt säte i Graz, Österrike. ECML har till uppgift att genomföra Europarådets språkpolitik och att främja innovationer inom språkinlärning och språkundervisning. Genom att utveckla språkfostran strävar ECML efter att främja dialogen mellan kulturer, demokratiskt medborgarskap och social koherens. Centret stöder olika forsknings- och utbildningsprojekt.

Stommen i ECML-centrets verksamhet är ett fyraårigt verksamhetsprogram. ECML:s programperiod 2016 – 2019 har som tema Språken är kärnan i inlärningen (Languages at the Heart of Learning). I verksamheten ingår bl.a. publikationer, expertmöten, konferenser och arbetsseminarier. Årligen ordnas 6 – 8 arbetsseminarier och i dem kan en representant för Finland delta avgiftsfritt. På seminarierna behandlas programperiodens tematik.

ECML:s mångsidiga publikationer kan fritt laddas ned på centrets webbplats. De publiceras alltid på engelska och franska, ofta också på tyska.

Utbildningsstyrelsen ordnar i Finland varje år i samarbete med ECML seminarier på 1-2 dagar med anknytning till språkfostran. Temat är då något av ECML:s centrala utvecklingsprojekt, som har beröringspunkter med finländsk språkundervisning och språkinlärning och med stärkande av språkmedvetenheten. År 2019 ordnades workshoppar om ECM:s nya programperiod och om reformen av den europeiska referensramen för språk (CEFR Companion Volume). För 2020 planeras en workshop om tillämpningen av CEFR på finländsk utvärderings- och provpraxis.

Mer information om ECML:s seminarier i Graz och Finland ges av Utbildningsstyrelsen, undervisningsråd Paula Mattilalta (paula.mattila [at] oph.fi. Till hennes uppgifter hör att fungera som så kallad Nominating Authority, dvs. att utreda och vid behov bekräfta finländska representanters deltagande. Paula Mattila är också finländsk medlem i ECML:s styrelse.

Dessutom finns vid Utbildningsstyrelsen centrets kontaktpunkt, som undervisningsrådet Anu Halvari svarar för anu.halvari [at] oph.fi). Av undervisningsråd Terhi Seinä (terhi.seina [at] oph.fi) kan man få information och material gällande Europeiska språkdagen.