Mannen lyssnar på musik i telefonen och lutar sig mot den blå väggen med ett leende.

År 2022 firas det europeiska ungdomsåret. Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll den 15 september 2021 sitt årliga tal om tillståndet i unionen, där hon föreslog att år 2022 utses till ett temaår för unga. ”Den yngre generationen har tvingats göra många uppoffringar för att trygga andras säkerhet”, konstaterade hon och citerade Europeiska kommissionens långvariga ordförande Jacques Delors:

”Hur kan vi bygga upp Europa, om inte de unga ser det som ett kollektivt projekt och som en del av sin egen framtid?”

Temaåret firas tillsammans på olika håll i Europa. Europaåret för ungdomar är avsett för alla unga och alla som arbetar med unga, oberoende av sektor. Endast genom att förena allas krafter kan vi skapa ett år som har betydelse och effekter för alla unga i Europa. Temaårets program bjuder på bland annat konferenser, initiativ och kampanjer som stöder ungas delaktighet samt forskning om hur unga ser på sin roll i Europeiska unionen. 

Temaåret i Europeiska unionen

Syftet med EU:s temaår som firas på initiativ av Europeiska kommissionen är att fästa uppmärksamhet vid ungas delaktighet i samhället och deras välbefinnande. Målet är också att stärka de ungas demokrati och ingjuta framtidstro under den pågående coronapandemin. De negativa konsekvenserna av coronapandemin har på många sätt påverkat de unga och nu är tiden inne att ge de unga styrka och vägledning att se på världen i ett positivt ljus. På samma gång vill man också fästa uppmärksamhet vid ungas delaktighet i beslutsfattandet, både nationellt och på europeisk nivå. De unga har blivit hörda redan i beredningen av temaåret, då unga har fått vara med och planera årets program i samarbete med kommissionen.   

Kommissionen har ställt upp fyra mål för temaåret:

  • Erbjuda de unga positiva utsikter, med ett särskilt fokus på de negativa konsekvenserna av covid-19-pandemin, och samtidigt belysa hur den gröna och den digitala omställningen och annan EU-politik ger möjligheter för dem och samhället i stort.
  • Uppmuntra ungdomar, bland annat genom ungdomsarbete, särskilt ungdomar med begränsade möjligheter och ungdomar från mindre gynnade förhållanden och olika bakgrunder eller från utsatta och marginaliserade grupper, att skaffa sig relevant kunskap och kompetens och därmed bli aktiva och engagerade medborgare, inspirerade av en känsla av europeisk tillhörighet.
  • Hjälpa ungdomar att skaffa sig en bättre förståelse av och aktivt främja de olika möjligheter som finns till deras förfogande på EU-nivå och på nationell, regional och lokal nivå i syfte att stödja deras personliga, sociala, ekonomiska och yrkesmässiga utveckling.
  • Integrera ungdomspolitiken i alla relevanta EU-politikområden i linje med EU:s ungdomsstrategi 2019–2027 för att uppmuntra till ett ungdomsperspektiv i politiska beslut på alla nivåer.

Temaåret i Finland

I Finland har Utbildningsstyrelsen utsetts till nationell koordinator för Europaåret för ungdomar. Vår uppgift är bland annat att uppmuntra andra till att ordna evenemang och aktiviteter samt att informera och rapportera om temaåret. Utbildningsstyrelsen planerar också olika aktiviteter och fokuserar särskilt på att inkludera de unga. I Finland lanseras temaåret officiellt på Europadagen den 9 maj och då ordnar centrumbiblioteket Ode i Helsingfors en paneldiskussion för unga kring temat Ungdomar, värden och EU – Vad betyder europeisk identitet för oss? Före det syns temaåret på ungdomsdagarna Nuori2022 i Jyväskylä den 26 till 27 april. 

Under årets gång utlovas mångsidiga aktiviteter som det är lätt att delta i. Vi medverkar i stora tillställningar inom ungdomssektorn och ordnar dialogevenemang för unga och beslutsfattare på olika håll i Finland. Vi för fram de ungas röst i sociala medier och erbjuder unga möjlighet att förverkliga egna, mindre projekt. Vi samlar också in ungas visioner av Europa direkt åt Europeiska kommissionen med hjälp av ljudmeddelanden.

I Finland är målsättningarna för Europaåret för ungdomar att:

  • marknadsföra de möjligheter som EU:s program erbjuder så att de är tillgängliga för alla unga, även dem som är i en svagare ställning.
  • stödja och främja ungas delaktighet samt en dialog mellan unga och beslutsfattare, både på lokal och nationell nivå.
  • lyfta fram och främja ungdomsarbetets och ungdomsarbetarnas roll i att stärka de ungas delaktighet, psykiska hälsa, välbefinnande och demokratifärdigheter.

För att nå våra mål strävar vi efter att:

  • skapa strategiska partnerskap (även med de unga) för att nå fram till både unga och beslutsfattare.
  • föra fram ungdomarnas röst med hjälp av evenemang och budskap.
  • väcka diskussion i olika forum om teman och värderingar som berör EU.

Du hittar oss också på Instagram under namnet @euroopan_nuorison_teemavuosi.

Framtiden är nu. Vi gör den tillsammans! Kom med i Europaåret för ungdomar!

#EuropeanYearOfYouth #EYY2022