Morgonkaffe om läroplansändringarna gällande förebyggande, uppföljning och ingripande vid frånvaro inom den grundläggande utbildningen

Webbinarium Välbefinnande Ledning och förvaltning Lärare och pedagogisk personal Läroplan Elev- och studerandevård Grundläggande utbildning

Utbildningsstyrelsen har 1.3.2023 utfärdat ändringsföreskriften OPH-532-2023 som gäller förebyggande av frånvaro, systematisk uppföljning av frånvaro och ingripande vid frånvaro i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Ändringarna motsvarar revideringen av 26 § i lagen om grundläggande utbildning, som träder i kraft 1.8.2023.

Ändringarna är i huvudsak tillägg till följande kapitel i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen:

  • 4.2 Principer för utvecklandet av verksamhetskulturen,
  • 5.1 Gemensamt ansvar för skoldagen och
  • 5.6 Frågor som avgörs på lokal nivå.
  • Ett tillägg har även gjorts i kapitel 8.1 Frågor som avgörs på lokal nivå och utbildningsanordnarens elevvårdsplan.

Utbildningsanordnarna ska beakta ändringarna i de lokala läroplanerna från och med 1.8.2023.

Ändringarna presenteras av undervisningsråden Maj-Len Engelholm och Christine Söderek. Evenemanget bandas inte.

Välkommen med på morgonkaffe för att höra mera om läroplansändringarna!

Datum och plats

30.3.2023 08.00 – 09.00

Bilagor

Bilagor

NCU:s utvärdering

Läs mer om NCU:s utvecklande utvärdering i anknytning till SKY - engagerande arbete i skolgemenskapen här nedan. På sidan finns både preliminära resultaten från utvärderingen publicerade förra våren samt de preliminära rekommendationer (alustavat kehittämissuositukset) som publicerades inför projektverksamheten detta läsår.