Skolengagemang och ingripande vid frånvaro - Kouluun kiinnittyminen ja poissaoloihin puuttuminen

Utbildning Seminarium Välbefinnande Ledning och förvaltning Samarbete mellan hem och skola Undervisning och handledning Läroplan Elev- och studerandevård Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning

Utbildningsstyrelsen stöder utbildningsanordnarna i arbetet med att utarbeta en verksamhetsmodell i den lokala läroplanen för förebyggande av frånvaro, systematisk uppföljning av frånvaro och ingripande vid frånvaro.  

Utbildningen är avsedd för anordnarna av grundläggande utbildning, rektorer, lärare och övrig skolpersonal samt regionala koordinatorer.

Bakgrund: Ändringarna i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen som gäller skolengagemang och stärkande av skolnärvaro samt systematisk uppföljning och ingripande vid frånvaro trädde i kraft 1.8.2023. Ändringarna motsvarar revideringen av 26 § i lagen om grundläggande utbildning, som även trädde i kraft 1.8.2023. Utbildningsanordnaren ska i den lokala läroplanen besluta om och beskriva en verksamhetsmodell för förebyggande av frånvaro, systematisk uppföljning av frånvaro och ingripande vid frånvaro.  

Till stöd för verkställandet av de reviderade grunderna erbjuder Utbildningsstyrelsen utbildningsanordnarna och skolorna en omfattande fortbildningshelhet och ett statsunderstöd för regional koordinering år 2023–2024. 

Utbildningstillfällena ordnas som närtillfällen på fem orter:
16.11.2023      Kuopio (anmälan senast 26.10.2023)
21.11.2023      Uleåborg (anmälan senast 31.10.2023)
23.11.2023      Vasa, programmet också på svenska (anmälan senast 2.11.2023)
29.11.2023      Tammerfors (anmälan senast 8.11.2023)
11.12.2023      Helsingfors, programmet också på svenska (anmälan senast 20.11.2023)

Deltagande är gratis och innefattar utbildningen och serveringen som ingår i programmet. För eventuella övriga kostnader står deltagarna själva.

Vi kommer att banda in det svenskspråkiga tillfället i Vasa och det finskspråkiga tillfället i Helsingfors. De inbandade tillfällena finns att tillgå på Howspace-plattformen under januarimånad för de som anmält sig till evenemangen.

Anmälning senast tre veckor före evenemanget.

Frågor om anmälan: koulutuspalvelut [at] oph.fi

www.oph.fi/koulutus
 

Program

8.45–9.30
Anmälan och morgonkaffe

9.30–10.30
Välkommen
På vår gemensamma skolväg - att stödja elevernas närvaro och minska frånvaron inom den grundläggande utbildningen
undervisningsråd Christine Söderek, Utbildningsstyrelsen 

10.30–11.00
Skolskick – Att stöda skolnärvaro och ingripa vid skolfrånvaro
Taru Ikäheimonen, välfärdskoordinator 

11.00–11.30
Elevernas, föräldrarnas och skolpersonalens syn på att stöda skolengagemang och ingripa vid frånvaro - centrala resultat från NCU:s utvärdering
utvärderingsexpert Risto Hietala, Nationella centret för utbildningsutvärdering

11.30–12.00
Främjande av skolengagemang och systematisk uppföljning av och ingripande vid frånvaro
undervisningsråd Maj-Len Engelholm från Utbildningsstyrelsen redogör för innehållet i läroplansgrunderna

12.00–13.00
Lunch

13.00–14.30
Från avtagande engagemang till oroväckande frånvaro i skolan- en kunskapsöversikt
Katarina Alanko, docent i psykologi vid ÅA och specialforskare vid TY

14.30–15.00
Kaffe

15.00–16.00
Det lokala utvecklingsarbetet fortsätter

16.00
Dagen avslutas

 

*** Ändringar i programmet är möjliga.