Varje studerande ska utarbeta en egen, personlig språkprofil i början av gymnasiestudierna. Språkprofilen ska bestå av den studerandes egna erfarenheter och mål och av både den studerandes egna och gruppens gemensamma reflektioner. Med hjälp av språkprofilen kan den studerande på mångsidiga sätt redogöra för sina egna kunskaper och mål.

Arbetet med språkprofilen ska inledas i början av studierna, och man ska återkomma till språkprofilens olika delområden under olika skeden av studierna. Språkprofilen kan kompletteras med flera olika språk. Språkprofilen kan innehålla en språk-CV. En språk-CV är en sammanställning av den studerandes språkkunskaper och internationella kunnande.

Uppgifterna i stödmaterial kan användas som sådana eller anpassas efter eget behov. Det är bra att lyfta fram en och samma uppgift i olika skeden av studierna.

Språkprofilen kan bestå av fyra sammanhängande helheter: 

  1. Kartläggning av språkkunskaper 
  2. Kartläggning av färdigheter och strategier för språkstudier 
  3. Prestationer och intyg på den egna språkkunskapen 
  4. Eventuella intyg, språk-CV (inkl. muntliga provet) 

Språkprofilen i ett nötskal

Språkprofilen är den studerandes portfölj för prestationer och som består av den studerandes erfarenheter, mål samt den studerandes egna och de studerandes gemensamma reflektioner, med hjälp av vilka den studerande kan mångsidigt och personligt synliggöra sina kunskaper och färdigheter och mål. Utarbetandet av språkprofilen inleds i början av studierna och man återkommer till de olika delområdena under studiernas gång.

Som en del av språkprofilen utarbetar den studerande ett språk-CV. Språk-CV:t är en sammanställning av den studerandes färdigheter i olika språk och den mångsidiga kompetensen som breddats i språkundervisningen.

Detta stödmaterial kan utnyttjas särskilt i den första modulen i A1-språk.

Vem ansvarar för utarbetandet av språkprofilen tillsammans med de studerande? Ligger ansvaret för utarbetandet i alla skolor i till exempel modul 1 i engelska eller det andra inhemska språket?

Detta avgörs på lokal nivå. Den studerande utarbetar språkprofilen då hens första obligatoriska studieavsnitt i språk inleds. I själva verket är det bra att samarbeta för att undvika att den studerande gör samma sak flera gånger.

Vid vilka andra tillfällen bearbetas språkprofilen förutom i modulerna ENA1 och FINA1/FIM1?

Detta avgörs på lokal nivå. Språkprofilen bearbetas i regel åtminstone i modul 1 och modul 6 i A-lärokursen i främmande språk och i det andra inhemska språket finska i modul 1 och 5. I B1-lärokursen i främmande språk behandlas språkprofilen åtminstone i modul 1 och 5 och i B1-lärokursen i det andra inhemska språket i modul 1 och modul 4. Språkprofilen kan ändå till viss del behandlas i varje studieavsnitt.

Vad är en språk-CV? I vilken modul sammanställs det?

En språk-CV är en sammanställning av den studerandes kunskaper och färdigheter i olika språk. En språk-CV kan sammanställas i vilket skede som helst av studierna.

I vilka moduler ska uppgifterna som anknyter till språkprofilen göras och i vilka studieavsnitt ska uppgifterna som anknyter till språk-CV:n (skrivuppgifter, video, etc.) göras?

Detta avgörs på lokal nivå. Språkprofilen bearbetas i regel åtminstone i modul 1 och modul 6 i A-lärokurserna i främmande språk och i modul 1 och modul 5 i A-lärokursen i det andra inhemska språket. I B1-lärokursen i främmande språk i modul 1 och 5 och i modul 1 och modul 4 i B1-lärokursen i det andra inhemska språket. Språkprofilen kan inkluderas åtminstone till viss del i varje studieavsnitt.

Det är bra att bifoga prestationer på kunskaperna till språk-CV:n. Prestationer kan samlas i olika skeden under gymnasiestudiernas gång.