Hur kan utbildning och fostran förnya vår relation till världen så att den blir hållbar? Hur kan skolorna utvecklas till förändringsagenter som bygger en hållbar framtid? En skola som förnyar samhället har en mer vidsträckt syn på framtiden och kan utnyttja gemenskapens lärande för att skapa nytt. Den agerar i nätverk där det uppstår nya idéer och verksamhetssätt. Indikatorerna för en hållbar framtid erbjuder skolorna ett verktyg för att främja transformativt lärande.
Laatutyö - Arviointi ja seuranta

Skribent: planeringschef Erkka Laininen, OKKA-stiftelsen

En skola som förnyar samhället

Transformativt lärande förändrar våra grundläggande uppfattningar om att vara människa och om vår relation till världen. Lärande kan ske på en nivå som 1) reproducerar det som redan finns, 2) förutspår framtiden eller som 3) förnyar världsrelationen och samhället. För att bygga en hållbar framtid behövs skolor som kan ge näring åt lärandet på den andra och tredje nivån.

Transformativt lärande

LÄRANDETS NIVÅ

 

FORMER AV LÄRANDE

LÄRANDETS RESULTAT

 1. Reproduktivt lärande

 

 • Kunskap och förståelse
 • Man gör saker bättre
 1. Förutseende
 • Kunskap och förståelse
 • Erfarenhet, kritik och dialog
 • Man gör bättre saker
 1. Lärande som förnyar relationen till världen
 • Kunskap och förståelse
 • Erfarenhet, kritik och dialog
 • Fantasi, känslor, intuition och kroppslighet
 • Man omdefinierar behoven
 • Man förnyar samhället

Källor: Bateson 1972; Sterling 2003, 2010

En transformativ skola är en lärande gemenskap som omdefinierar sitt syfte och sin relation till världen och framtiden. Skolgemenskapens utveckling från en reproduktiv aktör till en förändringsagent som förutspår framtiden och förnyar samhället kan granskas ur fyra perspektiv:

 1. Partnerskap: Den transformativa skolan stärker sin växelverkan med de samhälleliga aktörerna. Den söker partner för gemensamt skapande av nya tänke- och verksamhetssätt. Sådana partner kan vara till exempel arbetsplatser, organisationer eller forskningsinstitut som modigt prövar på nya idéer.
 2. Förnyelse som stiger ur gemenskapen: En transformativ skola stärker interaktionen inom gemenskapen. För den är olika tankar och bakgrunder en rikedom. De kan ge upphov till något som aldrig har funnits tidigare. Skolan förnyas genom en intern dialog.
 3. Framtidstänkande: Den transformativa skolans framtidsutsikter utvidgas till att utforska alternativa framtidsscenarier. Utöver de sannolika framtidsscenarierna vågar skolan drömma, skapa utopier och strävar efter att tillsammans förverkliga dem.
 4. Lärande: Den transformativa skolans uppfattning om lärande utvidgas från individens lärande till gemenskapernas och nätverkens lärande. I skolan lär man sig inte längre saker bara för att klara sig i livet och kunna fungera i världen. Lärandet utvidgas till förnyelse av relationen till världen och förändring av samhället.