Erasmus+: Stöd till politiska reformer. Fullständiga förslag: Europeiska politiska experiment inom områdena utbildning och yrkesutbildning under ledning av offentliga myndigheter på hög nivå (KA3). Ansökningstiden slutar 24.9.2020

Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn ─ Youth in Action Erasmus+ Allmänbildande utbildningen
Ansökningstiden: 1.2.2020 – 24.9.2020 kl 18:00

Europeiska politiska experiment är gränsöverskridande samarbetsprojekt under ledning av offentliga myndigheter på hög nivå från programländerna.

De går ut på att testa de politiska åtgärdernas relevans, ändamålsenlighet, potentiella genomslagskraft och skalbarhet genom samtida fältförsök i olika länder, med hjälp av (semi-)experimentella tillvägagångssätt och gemensamma utvärderingsprotokoll.

De kombinerar strategiskt ledarskap, tillförlitliga metoder och en stark europeisk dimension och möjliggör på så vis ömsesidigt lärande och ger underlag för en evidensbaserad politik på EU-nivå.

De särskilda målen med denna inbjudan

  • främja transnationellt samarbete och ömsesidigt lärande bland offentliga myndigheter på högsta institutionella nivå i de länder som kan få bidrag för att främja systemförbättringar och innovation inom områdena utbildning och yrkesutbildning,
  • förbättra insamling och analys av faktiska bevis för att se till att det går att genomföra innovativa åtgärder på ett bra sätt, och
  • underlätta överförbarhet och skalbarhet för innovativa åtgärder.

Prioriterade teman

DEL 1 (12 000 000 euro)

  • Digital utbildning och kompetens
  • Undervisning och lärare

DEL 2 (2 000 000 euro)

  • Finansieringsmekanismer för kompetensutveckling och omskolning, däribland system liknande systemet för individuellt kompetenssparande
  • Politik och förfaranden som stöder valideringen av icke-formellt och informellt lärande, bland annat genom effektiv vägledning

Ekonomiska bidrag från EU får inte uppgå till mer än 75 procent av de totala stödberättigande projektkostnaderna. Det högsta bidragsbeloppet per projekt är 2 000 000 euro.

Vem kan söka bidrag?

Följande sökande anses behöriga att svara på denna inbjudan:

a) Offentliga myndigheter (ministerier eller liknande) som ansvarar för utbildning och yrkesutbildning på högsta nivå i det relevanta sammanhanget (nationell eller decentraliserad). Offentliga myndigheter som ansvarar för andra sektorer än utbildning och yrkesutbildning (t.ex. sysselsättning, ungdomsfrågor, ekonomi, sociala frågor, inrikes frågor, rättsliga frågor och hälso- och sjukvårdsfrågor) anses behöriga om de visar att de har särskild kompetens inom det område där experimentet ska utföras.

b) Offentliga eller privata organisationer som är aktiva på områdena utbildning, yrkesutbildning eller andra relevanta områden.

c) Offentliga eller privata organisationer eller institutioner som bedriver sektorsöverskridande verksamhet med anknytning till utbildning eller yrkesutbildning inom andra socioekonomiska sektorer (t.ex. icke-statliga organisationer, informations- eller vägledningstjänster, offentliga myndigheter, byråer eller tjänsteavdelningar med ansvar för utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor, sysselsättning, sociala frågor, inrikes frågor, rättsliga frågor, kvalitetssäkring, erkännande och/eller validering, yrkesvägledning, handelskammare, företags- och arbetsmarknadsparter, branschorganisationer, organisationer i det civila samhället, kulturorganisationer eller idrottsorganisationer, utvärderingsenheter eller forskningsenheter, medier osv.).

Sista ansökningsdag

  • Preliminära förslag: 5 maj 2020 kl. 18.00 i finsk tid (17.00 lokal tid i Bryssel).
  • Fullständiga förslag: 24 september 2020 kl. 18.00 i finsk tid (17.00 lokal tid i Bryssel).