Erasmus+ för yrkesutbildning: Finansieringsansökan för kortvariga mobilitetsprojekt (KA122) upphör 18.5.2021

Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering
Ansökningstiden: 25.3.2021 – 18.5.2021 kl 13:00

Finansieringsansökan för KA122-kortvariga mobilitetsprojekt är avsedd Erasmus+-programmets organisationer inom yrkesutbildningen som har lite eller ingen erfarenhet av Erasmus+-mobilitetsprojekt.

Kortvariga mobilitetsprojekt ger organisationer inom yrkesutbildningen möjlighet att erbjuda mobilitetsperioder åt sina studerande och sin personal.

Mobilitetsprojekt kan ansökas av organisationer inom yrkesutbildning som vill sända sina studerande och sin personal utomlands. Alla privata och offentliga organisationer med verksamhet inom yrkesutbildning kan delta i mobilitetsprojekt, exempelvis:

 • Läroanstalter
 • Företag, också små och medelstora företag och allmännyttiga företag
 • Representanter för arbets- och näringslivet, inklusive handelskammare och arbetsmarknadsverk
 • Icke-vinstdrivande organisationer och föreningar
 • Offentliga institutioner på lokal, regional och nationell nivå
 • Instanser som erbjuder handledning, rådgivning och informationstjänster
 • Organisationer inom utbildningspolitik
 • Forskningsinstitut och stiftelser

Det är alltid en organisation som är sökande i mobilitetsprojekten. Privatpersoner kan inte ansöka bidrag från insatsen. Kortvariga mobilitetsprojekt lämpar sig för organisationer som ännu inte har erfarenhet av Erasmus+-programmets mobilitetsprojekt och för organisationer som ännu inte omfattas av Erasmus+-ackreditering.

Varje organisation lämnar endast in en ansökan, d.v.s. med en och samma ansökan ansöker man om mobilitet för alla målgrupper (studerande, nyutexaminerade, personal). Om organisationen lämnar in två eller flera ansökningar till samma insats är alla ogiltiga. 

 • Mobilitetsprojekten ska ha minst en utländsk partner från något av följande länder: EU-länderna, Norge, Island, Liechtenstein, Turkiet, Republiken Nordmakedonien och Serbien. 
 • Mobiliteten kan endast genomföras i de ovan nämnda Erasmus+-programländerna.
 •  Avtalsperioden är 6–18 månader
 • Antalet mobiliteter är högst 30 stycken.

Ansökningstiden går ut 18.5.2021 kl. 13.00 finsk tid (kl. 12.00 CET)

Cirka 1,1 miljoner euro delas ut till projekten.