EU:s Kreativa Europa: Bridging culture and audiovisual content through digital, ansökningstiden slutar 14.5.2020

Kulturväsendet Kreativa Europa Internationalisering

Utlysningen Bridging culture and audiovisual content through digital inom programmet Kreativa Europas sektorsövergripande programområde erbjuder stöd för digitala projekt som förenar olika kulturområden och den audiovisuella branschen. Målet är att öka deras ekonomiska och samhälleliga fördelar med hjälp av digitala möjligheter. 

Den aktuella utlysningen är den andra inom detta tema, den första ansökningsomgången arrangerades våren 2019. Utlysningarna är pilotprojekt inför Creative Innovation Lab som planeras ingå i det nya Kreativa Europa-programmet som startar 2021. Syftet är att stödja samarbete mellan branscherna för att utnyttja ny, innovativ teknologi.

För vem?

Bidrag ansöks tillsammans av minst tre organisationer från minst tre länder som deltar i Kreativa Europa.

De sökande tillför projektet sitt kunnande från ett brett fält inom olika kulturella och kreativa branscher, medräknat den audiovisuella.

Ansökningstid och projektets tidtabell

Ansökningstiden slutar 14 maj 2020. Resultaten från ansökningsomgången publiceras i oktober 2020.

Projekten ska genomföras under perioden 1.1.2021–30.6.2022 och de får pågå i högst 18 månader.

Hur stort bidrag kan ansökas?

Det ansökta stödbeloppet ska vara minst 300 000 euro och det kan utgöra högst 60 % av projektets totala utgifter.

Sammanlagt 1,715 miljoner euro fördelas i projektbidrag.

Till vad kan bidrag ansökas? 

Bidrag kan ansökas för projekt som

 • sammanför kulturens olika områden och den audiovisuella branschen genom att utnyttja nya former av kreativt uttryck och innovativ teknologi medräknat virtuell verklighet, ELLER
 • främjar innovativa sektorsöverskridande angreppssätt för att underlätta tillgängligheten, distributionen, försäljningen och/eller det ekonomiska utnyttjandet av kultur och kreativa innehåll, medräknat kulturarvet.

Mål:

 • Lösningsinriktat angreppssätt på branschernas utmaningar
 • Fokus på publiken och brukarerfarenheter
 • Teknologi som medel, inte som mål
 • Mångdisciplinära innovationer som gäller kreativt uttryck, dess distribution och främjande
 • Sektorsövergripande samarbete och utnyttjande av möjliggörande teknologier

Projekten ska genomföras inom minst en av följande branscher:

 • förlagsverksamhet
 • museer
 • föreställande konst och/eller
 • kulturarv

Ansökningsprocessen

Alla ansökningsdokument finns på EU:s Funding & Tenders-portal. Ansökan görs elektroniskt via samma portal.

Detaljerad information om alla ansökningsvillkor får du i dokumenten Guidelines och Guide for applicants. Läs dem omsorgsfullt innan du fyller i ansökan. Den här sammanfattningen på svenska ersätter inte utlysningens officiella engelskspråkiga anvisningar.

Bered dig också på att i ansökningsprocessen bevisa att sökande har tillräcklig ekonomisk och operativ funktionsförmåga för att genomföra projektet.

Frågor om ansökan kan du skicka till adressen EACEA-MEDIA-XXX [at] ec.europa.eu%22%20%5Ct%20%22_blank">EACEA-MEDIA-BRIDGING [at] ec.europa.eu.

Ytterligare information får du också av oss på Kreativa Europa Desk vid Utbildningsstyrelsen.