EU:s Kreativa Europa: journalistiska samarbetspartnerskap, ansökningstiden slutar 26.8.2021

Detta stöd ska finansiera samarbetsprojekt som arbetar för att stärka den ekonomiska affärsutvecklingen för nyhetsmedier samt kvalitén och mångfalden av det journalistiska innehållet. Målet är att främja ett fritt, oberoende och pluralistiskt medielandskap och öka mediekunskapen bland medborgare i Europa. Total budget för årets bidragsfördelning är 7 miljoner euro.

För vem?

Projektet ska drivas som ett konsortium bestående av en projektledare (lead partner) och minst två partners baserade i länder som deltar i Kreativa Europa. I bedömningen prioriteras samarbeten med många partners som täcker ett brett geografiskt område i Europa. Projektet kan pågå i upp till 24 månader.

Icke-vinstdrivande, offentliga och privata distributionskanaler för medier (inkl. press och webbmedier, radio och podcaster, TV) samt andra organisationer som fokuserar på nyhetsmedier (t.ex. föreningar och medborgarorganisationer inom branschen, stiftelser och utbildningsorganisationer) kan delta.

Ansökningstiden

Ansökningstiden slutar 26.8.2021. Resultaten publiceras i november 2021.

Vad finansieras?

Det finns ingen angiven summa att söka. EU finansierar 80 procent av projektets totala kostnader.

Stöd kan bland annat sökas för att testa innovativa affärsmodeller, nya format och tekniska standarder, framtagande av handböcker, marknadsföring och ökad mediekunskap, nätverk för kunskapsutbyte eller utbytesprogram och kollaborativa journalistiska projekt inom print-, digital- och etermedia.

Projektresultatet kan vara till exempel

  • omfattande nätverk där experter inom nyhetsmedia delar med sig av bästa praxis
  • branschspecifika datasammanslutningar som behandlar tekniska format och/eller journalistikens olika genrer
  • utveckling av kompetensen hos journalister och yrkespersoner inom branschens affärsverksamhet
  • nya innovationer och kreativa verksamhetsmodeller i journalismens produktions- och distributionsprocesser
  • ökat intresse för nyhetsinnehåll i olika samhälls-, språk- och åldersgrupper
  • ökad synlighet för journalistiskt producerat innehåll.

Ansökningsprocessen

Ansökningar lämnas elektroniskt via EU:s Funding & Tenders -portal.  Innan sökande lämnar in ansökan ska de omsorgsfullt läsa dokumentet Call document, som beskriver projektens prioriteringar och finansieringsvillkoren.

Kreativa Europa Desk ger råd till sökande

Kreativa Europa Desk vid Utbildningsstyrelsen ger råd till sökande i alla frågor som gäller ansökan.

Det är möjligt att få mer information också från addressen EACEA-CREATIVE-EUROPE-JOURNALISM-PARTNERSHIPS [at] ec.europa.eu (obs. på engelska, ingen projektspecifik rådgivning).