Främjande av innovativa lärmiljöer i gymnasieutbildningen

Gymnasieutbildning Digitalisering Lärmiljö
Ansökningstiden: 5.3.2020 – 20.8.2020 kl 16:15

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av cirka 1,5 miljoner euro för att främja innovativa lärmiljöer inom gymnasieutbildningen. Statsunderstöd beviljas för högst 90 procent av projektets totala kostnader, vilket betyder att projektets egna finansieringsandel är minst 10 procent.

Ett allmänt mål för projekten som beviljas understöd är att utveckla de digitala lärmiljöerna och användningen av dem i gymnasieutbildningen samt främja målen som ställts upp för gymnasieutbildningen i lagstiftning och bestämmelser. Projekten ska främja samarbetet mellan lärarna samt de studerandes delaktighet och hållbara välbefinnande.

Det förutsätts att projekten samarbetar med utvecklingsnätverket för gymnasierna (LUKE) både på regional och på nationell nivå. Projekten ska redogöra för sina resultat i en av Utbildningsstyrelsen anvisad nättjänst.

Särskilda tyngdpunkter för ansökan är att:

  • Förnya verksamhetskulturen. Projektet kan utveckla lösningar som kombinerar en fysisk och digital lärmiljö på ett sätt som är pedagogiskt ändamålsenligt och som främjar mångsidig kompetens, stödjer samarbetet mellan olika läroämnen och ger de studerande möjlighet att arbeta på egen hand och i grupper.
  • Utvidga nya lärmiljöer. Projektet kan fokusera på att utvidga gymnasiets lärmiljöer utanför skolbyggnaden genom att utveckla gemensamma digitala och fysiska lärmiljöer samt samarbetsmodeller med andra utbildningsanordnare, högskolor, arbetslivet och aktörer inom tredje sektorn.

Understöd kan endast beviljas kommuner, samkommuner eller privata utbildningsanordnare med antingen skyldighet eller tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning och/eller gymnasieutbildning eller att driva en läroanstalt. Statliga läroanstalter kan medverka i projekt som får statsunderstöd, men inte själva vara mottagare av statsunderstöd.