Främjande av innovativa lärmiljöer inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Digitalisering Lärmiljö
Ansökningstiden: 5.3.2020 – 20.8.2020 kl 16:15

Utbildningsstyrelsen utlyser ett statsunderstöd till ett belopp av cirka 1,5 miljoner euro för att främja innovativa lärmiljöer inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Statsunderstöd beviljas för högst 90 procent av projektets totala kostnader, vilket betyder att projektets egna finansieringsandel är minst 10 procent.

Syftet med understödet är att på ett helhetsmässigt sätt främja digitaliseringen och användningen av innovativa verksamhetssätt inom undervisningen i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Målet är att utveckla lösningar och verksamhetsmodeller som stärker kvaliteten på lärandets digitalisering och främjar användningen av informations- och kommunikationsteknologi i enlighet med grunderna för läroplanen. 

Projekten kan fokusera på ett eller flera av de tre tyngdpunkterna nedan:

  • användning av lärandeanalytik och data som berör lärandet på ett sätt som stödjer den vardagliga verksamheten för eleverna, lärarna och utbildningsanordnaren
  • öka kompabiliteten mellan digitala tjänster och produkter för lärande så att lärarens och undervisningspersonalens användarupplevelse i digitala miljöer förbättras
  • på ett helhetsmässigt sätt främja digitaliseringen hos utbildningsanordnaren, i synnerhet vad gäller strategin för informations- och kommunikationsteknologi, digitala lärstigar, det digitala ekosystemet och användningen av teknologi i lärsituationer.

Av projekten som finansieras förutsätts modeller, verksamhetssätt och lösningar som har ett nationellt nyhetsvärde och som kan spridas och användas av andra utbildningsanordnare.

Understöd kan endast beviljas kommuner, samkommuner eller privata utbildningsanordnare med antingen skyldighet eller tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning och/eller gymnasieutbildning eller att driva en läroanstalt. Statliga läroanstalter kan medverka i projekt som får statsunderstöd, men inte själva vara mottagare av statsunderstöd.