Främjande av innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogik Digitalisering Lärmiljö
Ansökningstiden: 5.3.2020 – 20.8.2020 kl 16:15

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av cirka 1,5 miljoner euro för att främja innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogiken. Statsunderstöd beviljas för högst 90 procent av projektets totala kostnader, vilket betyder att projektets egna finansieringsandel är minst 10 procent.

Understödets syfte och mål

  1. en verksamhetskultur i enlighet med grunderna för planen för småbarnspedagogik och utveckling av lärmiljöer inomhus och utomhus som stödjer en hållbar livsstil
  1. utveckling av innovativa digitala lärmiljöer inom småbarnspedagogiken och användning av dem på ett sätt som är pedagogiskt motiverat. Verksamheten som understöds ska uppmuntra till att producera eget digitalt innehåll samt till att använda digitala verktyg på ett sätt som är pedagogiskt motiverat.

Särskilda tyngdpunkter för ansökan är lärmiljöer inom familjedagvården och daghemmet som

  • stödjer barnens harmoniska uppväxt och holistiska välbefinnande
  • stödjer barnens egna språkliga och kulturella bakgrund
  • stödjer ordnandet av individuellt stöd för barnet
  • främjar daghemmens och/eller familjedagvårdens gemensamma verksamhet.

Understöd kan i fråga om daghem endast beviljas kommuner, samkommuner och sådana serviceproducenter som kommunerna har godkänt. I fråga om familjedagvård kan understöd endast beviljas kommunerna och samkommunerna.