Läsrörelsen delar ut understöd för projekt som stärker läskunnigheten bland unga och vuxna

Ansökningstiden: 14.5.2020 – 27.8.2020 kl 16:15

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt ca 1,1 miljoner euro för främjande av läskunnighet i Finland. Av beloppet kan 325 000 euro sökas för projekt som stärker läskunnigheten bland unga och vuxna (ansökan 2). Projektets egen finansieringsandel är 5 procent.

Inom projekthelhet 2 finansieras projekt som strävar efter att stärka läskunnigheten bland unga och vuxna genom att engagera och involvera dem i samhället och genom att förebygga marginalisering. Projekten kan t.ex. främja kritisk medieläskunnighet och multilitteracitet.

Verksamheten som stöds med statsunderstöd bör skapa modeller, förfaringssätt och lösningar som svarar på regionala utvecklingsbehov eller kan spridas nationellt för främjande av läskunnighet i Finland.

Projektens tyngdpunkt bör följa ett eller flera av följande mål:

  • utveckla läskunnigheten och läsivern samt främja läsintresset
  • strukturer som främjar läsandet
  • läskunnighet som en del av verksamhet som förebygger marginalisering
  • uppväxtgemenskaper som stöder läsandet
  • kompetens och tätare samarbete

De noggranna kriterierna för ansökningarnas utvärdering finns i ansökningsmeddelandet.

Understödet kan sökas av kommuner, samkommuner, sammanslutningar med rättsförmåga, stiftelser, föreningar och organisationer.

Läsrörelsen har flera pågående program och insatser med vilka man strävar efter att främja läskunnigheten på nationell nivå och med beaktande av olika målgrupper. Med hjälp av statsunderstödsprocessen vill man utvidga Läsrörelsens verksamhetsområde så att man utöver bildnings- och kultursektorn även når ut till bland annat fritidsverksamhet och socialtjänster.