Music Moves Europe: Co-creation and co-production, ansökningstiden slutar 30.4.2020

Kulturväsendet Kreativa Europa Internationalisering
Ansökningstiden: 23.12.2019 – 30.4.2020 kl 14:00

Music Moves Europe är Europeiska kommissionens initiativ som utlyser skräddarsydd finansiering för musikbranschen samt främjar samarbete på politiknivå och aktiv dialog med musikfältet. Inom ramen för initiativet publiceras 2018–2019 utlysningar för att testa olika stöd skräddarsydda för musikbranschen. Totalt fyra stöd utlystes 2019.

Inom Co-creation and co-production-ansökningsomgången beviljas finansiering till cirka 10 projekt som genomför innovativa och hållbara former för skapande och produktion. Målet är att sammanföra lovande europeiska musikskapare och musiker, utveckla deras kunskaper samt producera nya europeiska repertoarer och sprida dem till publiken.

För vem?

Stöd kan ansökas av organisationer inom branschen med kompetens som anknyter till utlysningens tema. Sökande ska komma från länder som deltar i delprogrammet Kultur inom Kreativa Europa. 

Stöd kan ansökas av en sökande eller ett konsortium som består av minst två organisationer.

Ansökningstid och projektets tidtabell

Ansökningstiden slutar 30 april 2020. Ansökningstiden har förlängts på grund av coronaläget.

Resultaten från ansökningsomgången publiceras i juli 2020. Projekten kan starta efter att bidragsavtalet undertecknats (uppskattningsvis i september 2020) och de kan pågå i högst 14 månader.

Hur stort bidrag kan ansökas?

Stödet kan uppgå till högst 50 000 euro och det kan utgöra högst 85 % av projektets totala utgifter. Det kommer att beviljas totalt 500 000 euro till uppskattningsvis 10 projekt.

Till vad kan bidrag ansökas? 

Bidrag kan ansökas exempelvis till:

  • Program för samproduktion och samutveckling inom musikbranschen
  • Utbildning, mentorsverksamhet och kollegialt lärande
  • Avgiftsbelagda övningsprogram
  • Marknadsföring och pitchning av skapat innehåll 
  • Kommunikation av resultaten från finansierade projekt

Ett projekt måste ha minst 20 musikskapare och/eller musiker som deltagare.

Bered dig på att bevisa er ekonomiska och operativa funktionsförmåga

I samband med ansökningsprocessen bedöms också de sökande organisationernas ekonomiska och operativa funktionsförmåga. Bered dig alltså på att skicka in också de dokument som krävs för detta enligt anvisningarna för ansökan.

Sökande bör ha erfarenhet av att arrangera program för samproduktion och/eller residensverksamhet, erfarenhet av branschen och insikter i branschens europeiska utmaningar samt möjlighet att genomföra projektet inom den givna tidsramen. 

Ansökningsprocessen

Alla dokument som gäller ansökan finns på Europeiska kommissionens ansökningssida.

På den sidan ska projektkoordinatorns grundläggande uppgifter fyllas i och ansökningsblanketten, projektbudgeten samt övriga bilagor som krävs för ansökan laddas upp. De specificeras på ansökningssidan.

Innan sökande fyller i ansökan, ska de omsorgsfullt läsa dokumentet Guidelines som presenterar villkoren för ansökan i detalj. Den här sammanfattningen på svenska ersätter inte utlysningens officiella engelskspråkiga anvisningar.

Frågor om ansökan kan du skicka till adressen EAC-CO-CREATION [at] ec.europa.eu. Tidigare ställda frågor och svar på dem finns under Questions and answers på ansökningssidan.

Ytterligare information får du också av oss på Kreativa Europa Desk vid Utbildningsstyrelsen.