Nationell motfinansiering för samarbetsprojekt inom EU-programmet Kreativa Europa 2020, extra ansökningsomgång

Kreativa Europa Internationalisering
Ansökningstiden: 10.11.2020 – 17.11.2020 kl 16:15

Utbildningsstyrelsen beviljar årligen stöd till aktörer, vars projekt har fått bidrag från delprogrammet Kultur inom EU:s program Kreativa Europa (2014–2020).

Syftet är att stödja projekten och uppmuntra finländska aktörer att delta i det europeiska samarbetet.
 

Vem kan söka?

Finländska organisationer, som koordinerar eller deltar som partner i ett samarbetsprojekt, som har beviljats finansiering från delprogrammet Kultur inom Kreativa Europa.

En förutsättning för att ansöka om understöd är att sökanden inte redan har beviljats motfinansiering av Utbildningsstyrelsen för året 2021.

Ansökan om understöd 2020 och kriterier för beviljande

I princip ska ansökan om motfinansiering gälla hela projektperioden.  Vi försöker bevilja stöd för hela perioden på en gång, men i synnerhet för större projekt är detta inte alltid möjligt. Därför ber vi att en specificering av stödbehov per år bifogas med ansökan. Om understödet som beviljas inte omfattar hela projektperioden kan sökanden ansöka om stöd på nytt i följande års ansökningsomgång.

Motfinansieringen kan inte täcka sökandens hela behov av egen finansiering. Behovet av egen finansiering hänvisar till de kostnader som återstår för sökanden att betala efter stödsumman som betalats av EU och eventuell vinst från projektet. Understöd kan ansökas för högst:

  • 50 % av de kostnader den finländska koordinatorn ansvarar för
  • 30 % av de kostnader den finländska partnern ansvarar för.

När den projektspecifika stödnivån fastställs beaktas

  • sökandens roll i projektet
  • projektets totala budget
  • sökandens andel av hela projektets finansiering
  • sökandens självfinansieringsandel.

Understödens storlek och antalet år som understödet beviljas för beror dessutom på antalet stödberättigade ansökningar och den totala stödsumman som ansöks.

Budgeten i denna extra ansökningsomgång för 2020 är 15 000 euro. Den kompletterar ansökningsomgång 2020 (OPH-3186-2020) där understödet beviljades på totalt 235 000 euro.


Ansökan och projektplanen

Ansökningsblanketten finns på finska och svenska. Ansökan kan fyllas i på finska, svenska eller engelska.

Projektplanen ska innehålla en allmän beskrivning av hela projektet och dess deltagare, en mer detaljerad beskrivning av de delar av projektet som sökanden ansvarar för och en beskrivning av projektets tidsplan.

 

Obligatoriska bilagor till ansökan

  • En kopia av EU-projektansökan: ansökningsblanketten (eForm), detaljerad projektbeskrivningen (detailed description) och budgetblanketten Om det blivit ändringar i projektplanerna t.ex. på grund av coronasituationen ska ni skicka in en ny, godkänd arbetsplan och totalbudget för hela projektet.
     
  • Ekonomiplan för den delen av budgeten som sökanden ansvarar för på Excel- eller Ods-bilagan nedan (Specificering av den nationella motfinansieringen per år)

- Den del av EU-stödet som betalas till sökanden
- Sökandens egen finansiering för projektet
- Specificering av annan finansiering som beviljats eller söks, inklusive motfinansiering som söks från Utbildningsstyrelsen;
- Eventuella inkomster från projektet.
 

Utbetalning

Understöd som beviljats betalas i en rat.
 

Villkor

Understödet är ett behovsprövat statligt specialunderstöd. På understöd som beviljas tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Statsunderstödet ska användas till utgifterna för det eller de år för vilket/vilka understödet har beviljats. Understödet anses ha använts på ett korrekt sätt om sökanden under den tid under vilken understödet enligt understödsbeslutet ska ha använts har haft godtagbara utgifter för den verksamhet som understöds till ett belopp som är minst lika stort som det beviljade understödet. Med understödet finansieras endast underskott som uppstått i projektet. Den del av specialunderstödet som inte används ska returneras.

En redovisning för användningen av statsunderstödet som beviljats ska lämnas in till Utbildningsstyrelsens Kreativa Europa Desk senast det datum som anges i understödsbeslutet.

Statsunderstöd beviljas inte om sökanden på ett väsentligt sätt har försummat sin skyldighet enligt 14 § i statsunderstödslagen att lämna uppgifter om användningen av de understöd som sökanden tidigare beviljats.
 

Ansökningstid

Ansökan öppnar 10.11.2020 kl. 8:00 och stänger 17.11.2020 kl. 16:15. Försenade ansökningar behandlas inte.


För ytterligare upplysningar om ansökningen kontakta

Utbildningsstyrelsens Kreativa Europa Desk
Riikka Koivula och Hanna Hietaluoma-Hanin
Tfn 0295 338 509 | 0295 338 540

E-post: kulttuuri [at] oph.fi