Nationell motfinansiering för samarbetsprojekt inom EU-programmet Kreativa Europa 2019

Kulturväsendet Kreativa Europa Internationalisering

Ansökningstid

14.8.2019 kl. 08:00 - 4.9.2019 kl. 16:15
 

Utbildningsstyrelsen beviljar årligen stöd till aktörer, vars projekt har fått bidrag från delprogrammet Kultur inom EU:s program Kreativa Europa (2014–2020).

Syftet är att stödja projekten och uppmuntra finländska aktörer att delta i det europeiska samarbetet.


Vem kan söka?

Finländska organisationer, som koordinerar eller deltar som partner i ett samarbetsprojekt, som har beviljats finansiering från delprogrammet Kultur inom Kreativa Europa.

En förutsättning för att få understöd är att den sökande inte har beviljats undervisnings- och kulturministeriets eller Utbildningsstyrelsens understöd för samma ändamål och att ett tidigare beviljat understöd inte gäller för 2019.
 

Ansökan om stöd 2019

Understöd beviljas högst:

  • 50 % av de kostnader den finländska koordinatorn ansvarar för, som återstår att betala efter EU:s stöd eller
  • 30 % av de kostnader den finländska partnern ansvarar för, som återstår att betala efter EU:s stöd.

Stöd kan beviljas för ett eller flera år.

År 2019 beviljas understöd till ett belopp av sammanlagt 254 000 euro.


Ansökan och projektplanen

Ansökningsblanketten finns på finska och svenska. Ansökningsblanketten kan fyllas i på finska, svenska eller engelska.  

Projektplanen ska innehålla en kort allmän beskrivning av hela projektet och dess deltagare, en mer detaljerad beskrivning av de delar av projektet som den sökande ansvarar för och en beskrivning av projektets tidsplan.
 

Obligatoriska bilagor

  • En kopia av EU-projektansökan: ansökningsblanketten (eForm), detaljerad projektbeskrivningen (detailed description) och budgetblanketten
  • I en separat bilaga en finansieringsplan för den finländska koordinatorns/samarbetspartnerns del, där följande ska specificeras per år:

-    kostnader som den finländska koordinatorn/partnern ansvarar för
-    EU:s stöd till den finländska koordinatorn/partnern
-    den finländska koordinatorns/partnerns egen finansiering
-    differentiering av annan finansiering som beviljats eller söks, inklusive belopp som söks från Utbildningsstyrelsen 
-    möjliga inkomster genererad i projektet.
 

Grunder för beviljande

Vid fastställandet av stödnivån för ett projekt beaktas

  • sökandens roll i projektet
  • projektets totala budget
  • sökandens andel av projektets totala finansiering
  • sökandens egen finansiering.

Dessutom inverkar antalet godtagbara ansökningar och det totala beloppet av de understöd som söks på understödens storlek och om understöd beviljas för ett eller flera år.
 

Utbetalning av stöd

Understödet betalas i en rat.
 

Villkor för stöd

Understödet är ett behovsprövat statligt specialunderstöd. På understöd som beviljas tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Statsunderstödet ska användas till utgifterna för det/de år för vilket/vilka understödet har beviljats. Understödet anses ha använts på ett korrekt sätt om sökanden under den tid under vilken understödet enligt understödsbeslutet ska ha använts har haft godtagbara utgifter för den verksamhet som understöds till ett belopp som är minst lika stort som det beviljade understödet

En redovisning för användningen av statsunderstödet ska lämnas in till Utbildningsstyrelsens Kreativa Europa Desk senast det datum som anges i understödsbeslutet.

Statsunderstöd beviljas inte om sökanden på ett väsentligt sätt har försummat sin skyldighet enligt 14 § i statsunderstödslagen att lämna uppgifter om användningen av de understöd som sökanden tidigare beviljats.
 

För ytterligare upplysningar kontakta

Utbildningsstyrelsens Kreativa Europa Desk
Riikka Koivula och Hanna Hietaluoma-Hanin
tfn 0295 338 509 | 0295 338 540
e-post: kulttuuri@oph.fi