Ordnande och utveckling av skolans klubbverksamhet 2021

Ansökningstiden: 3.3.2021 – 14.4.2021 kl 16:15
Kuvituskuva, alakoululaisia

Ansökningstid: 3.3.2021–14.4.2021 kl. 16.15

Understöd för att ordna och utveckla skolans klubbverksamhet beviljas till ett belopp av högst 2,9 miljoner euro.

Med skolans klubbverksamhet avses klubbverksamhet som ordnas för eleverna i samband med den grundläggande utbildningen i enlighet med 47 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. Skolans klubbverksamhet är hobbyverksamhet som bedrivs utanför lektionstid. Principerna för hur klubbverksamheten ordnas ska skrivas in i den lokala läroplanen och skolans årliga läsårsplan. Syftet med understödet är att stöda en mångsidig klubbverksamhet av hög kvalitet. Finansieringen är i huvudsak avsedd för årskurserna 3–9.

På grund av coronapandemin fokuserar ansökan i år i synnerhet på att stödja barns och ungas välbefinnande. Klubbverksamheten ska fokusera på att stödja och upprätthålla elevernas studiemotivation och ork samt riktas till områden med ett litet utbud av fritidsaktiviteter. Klubbverksamheten ska därtill fokusera på att tillämpa det som eleverna lärt sig i skolan, på att stärka de emotionella och kommunikativa färdigheterna. Verksamheten ska också ge möjligheter till kreativ verksamhet.

Det statliga specialunderstödet för att ordna och utveckla skolans klubbverksamhet kan beviljas kommuner, samkommuner och privata utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna grundläggande utbildning. Varje utbildningsanordnare ansöker om understöd med en egen ansökan.