Starkare strukturer för främjande av läsandet genom En läsande kommun -nätverksarbete

Ansökningstiden: 14.5.2020 – 17.9.2020 kl 16:15

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt ca 1,1 miljoner euro för främjande av läskunnighet i Finland. Av beloppet kan 800 000 euro sökas för att verkställa programmet En läsande kommun, utse en läsagent för varje nätverk samt att genomföra konkret arbete för att främja läskunnigheten, till exempel genom att i samarbete med olika aktörer ordna evenemang och utveckla material som berör läskunnighet.

Projektets egen finansieringsandel är 5 procent.

Syftet med statens specialunderstöd är att främja genomförandet av Läsrörelsens riktlinjer genom En läsande kommun -nätverken, med tyngdpunkt på följande punkter:

  • skapa strukturer som främjar läsandet
  • uppväxtgemenskaper som stöder läsandet
  • kompetens och tätare samarbete
  • kartläggning av kommunalt läsfrämjande arbete
  • utse en regional läsagent som deltar i arbetet med den nationella läskunnighetsstrategin 

De noggranna kriterierna för ansökningarnas utvärdering finns i ansökningsmeddelandet.

Verksamheten som stöds med statsunderstöd bör skapa modeller, förfaringssätt och lösningar som svarar på regionala utvecklingsbehov eller kan spridas nationellt för främjande av läskunnighet i Finland.

Understöd kan beviljas kommuner och samkommuner.

Läsrörelsen har flera pågående program och insatser med vilka man strävar efter att främja läskunnigheten på nationell nivå och med beaktande av olika målgrupper. Med hjälp av statsunderstödsprocessen vill man utvidga Läsrörelsens verksamhetsområde så att man utöver bildnings- och kultursektorn även når ut till bland annat fritidsverksamhet och socialtjänster.