Statens specialunderstöd för att utvidga den regionala tutorlärarverksamheten till nya områden 2019

Grundläggande utbildning
Ansökningstiden: 2.10.2019 – 6.11.2019 kl 16:15

Målet för statsunderstödet är att bilda nya nätverk på sådana områden där det ännu inte finns regional tutorlärarverksamhet. På kartan bakom länken intill åskådliggörs vilka utbildningsanordnare som deltar i tutorlärarverksamhetens regionala nätverk.

Syftet med understödet är att utveckla tutorlärarverksamheten i nätverk som består av flera utbildningsanordnare. Genom arbete i nätverk eftersträvas smidigare kunskapsdelning, ökad växelverkan och samhörighet samt effektivare verksamhetssätt för tutorlärarverksamheten och -utbildningen. Med fungerande nätverk strävar man också efter att minska på överlappande utvecklingsarbete.

Med understödet stöds utbildningsanordnare som i egenskap av regionala koordinatorer strävar efter att organisera och stödja tutorlärarverksamhet och -utbildning av hög kvalitet i alla skolor på området sprider goda modeller till kommuner och skolor där tutorverksamheten ännu är i inledningsskedet eller där det ännu inte finns sådan verksamhet genomför evenemang och verksamhet som främjar nätverksbildningen mellan utbildningsanordnare och regionala projekt samt informerar om sin verksamhet och sina erfarenheter på lokal, regional och nationell nivå.

Den regionala tutorlärarverksamheten ska stödja tyngdpunkterna i den tutorlärarverksamhet som de enskilda utbildningsanordnarna i nätverket bedriver.

Understödet anvisas i sin helhet för att koordinera verksamheten på regional nivå och för kostnader som uppkommer av den regionala verksamheten. Understödet kan inte användas för de medverkande utbildningsanordnarnas normala tutorverksamhet.

Understöd kan endast beviljas kommuner, samkommuner eller privata sammanslutningar som antingen har skyldighet eller tillstånd att ordna grundläggande utbildning. Statliga läroanstalter kan medverka i projekt som får statsunderstöd, men inte själva vara mottagare av understöd.

För att utvidga den regionala tutorlärarverksamheten till nya områden beviljas statsunderstöd till ett belopp av högst 500 000 euro.

Statsunderstöd beviljas för högst 95 % av projektets totala kostnader, vilket innebär en självfinansieringsandel på minst 5 % för den sökande.

 

Tutoropettajatoiminta