Statens specialunderstöd: #denbästaskolan 2.0

Grundläggande utbildning
Ansökningstiden: 2.10.2019 – 6.11.2019 kl 16:15

Målet för statens specialunderstöd är att främja implementeringen av grunderna för läropla-nen för den grundläggande utbildningen (innefattar implementeringen av de preciserade rikt-linjerna för bedömningen) och samarbetet kring kommunikationen inom den grundläggande utbildningen.

Ansökningshelheten delas in i två ansökningsgrupper (A och B). För båda delarna görs en separat ansökan om understöd.

Understöd kan beviljas anordnare av eller huvudmän för grundläggande utbildning, sammanslutningar med rättsförmåga, stiftelser, föreningar och organisationer.

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av cirka 2 miljoner euro. Inom bägge ansökningsgrupper tilldelas statsunderstöd åt 1–3 omfattande nätverksprojekt som svarar för att genomföra målen på nationell nivå. Projekten kan vara antingen svensk- eller finskspråkiga eller tvåspråkiga.

Statsunderstöd beviljas för högst 90 % av projektets totala kostnader, vilket innebär att projektets självfinansieringsandel är minst 10 %.