Statens specialunderstöd till gymnasieutbildningen på grund av coronaviruset

Gymnasieutbildning Coronavirussituationen
Ansökningstiden: 16.6.2020 – 24.8.2020 kl 16:15

Ansökningstid: 16.6.2020–24.8.2020

Utbildningsstyrelsen utlyser ett statligt specialunderstöd för att jämna ut följderna av de undantagsförhållanden som coronaviruset (COVID-19) förorsakat i gymnasieutbildningen. Specialunderstödet uppgår till högst 17 miljoner euro. Understödet kan endast beviljas kommuner, samkommuner eller privata utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna gymnasieutbildning. Statsunderstöd beviljas för högst 95 % av de totala kostnaderna, vilket innebär att utbildningsanordnarens självfinansieringsandel är minst 5 %.

Syftet med statsunderstödet är att stödja anordnarna av gymnasieutbildning i finansieringen av tilläggsresurser som behövs för undervisning, handledning och stödåtgärder på grund av coronavirusepidemin. Målet är att förbättra de gymnasiestuderandes förutsättningar att fortsätta sina studier enligt grunderna för gymnasiets läroplan läsåret 2020–2021.