Statens specialunderstöd för tutorlärarnas verksamhet och kompetensutveckling

Grundläggande utbildning
Ansökningstiden: 2.10.2019 – 6.11.2019 kl 16:15

Det centrala målet för statsunderstödet är att utveckla och ta i bruk verksamhetssätt och -modeller som stödjer etableringen av tutorlärarverksamheten samt att utnyttja redan befintliga material, erfarenheter och nätverk.                                                             

Målet är att alla grundskolor i Finland ska delta i tutorlärarverksamheten.

Tutorlärarverksamhetens mål är att stödja

  • förnyandet av pedagogiken och främja digitaliseringen av undervisningen
  • utvecklingen av arbetsgemenskapernas kompetens och kompanjonlärarskap
  • förnyandet av skolornas verksamhetskultur
  • implementeringen av grunderna för läroplanen.

Tutorläraren ska

  • verka som kollegialt stöd och utbildare
  • övergripande utveckla den egna gemenskapen
  • vara medlem i lokala, regionala, riksomfattande och temaspecifika nätverk.

Understöd kan endast beviljas kommuner, samkommuner eller privata sammanslutningar som antingen har skyldighet eller tillstånd att ordna grundläggande utbildning. Statliga läroanstalter kan medverka i projekt som får statsunderstöd, men inte själva vara mottagare av understöd.

För tutorlärarverksamhet och utvecklingen av tutorlärarnas kompetens beviljas statsunderstöd till ett belopp av högst 6 000 000 euro.

Statsunderstöd beviljas för högst 80 % av projektets totala utgifter, vilket innebär en egen finansieringsandel för den sökande på minst 20 %.

 

Tutoropettajatoiminta