Statsunderstöd för att ordna undervisning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål år 2020

Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning
Ansökningstiden: 29.1.2020 – 21.12.2020 kl 16:15

Understöd kan beviljas aktörer med tillstånd att ordna förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Ansökningstiden för detta statsunderstöd börjar 29.1.2020 och slutar 21.12.2020 kl. 16.15.

Ansökningshelheten är indelad i tre delar i den digitala ansökningsblanketten och varje understöd ska sökas separat.

Understöd kan sökas för följande helheter:

  • Undervisning i svenska eller finska som andraspråk och litteratur för elever med ett främmande modersmål eller för stödjande av annan undervisning för dem

  • Undervisning i det egna modersmålet (undervisning i det egna modersmålet omfattar både undervisning i det egna modersmålet för elever med främmande modersmål och undervisning som syftar till att upprätthålla språkkunskaper som svenskspråkiga elever eller studerande har förvärvat utomlands). 

  • Understöd för undervisning i samiska och romani ska sökas med en egen ansökan.

Statsunderstödet beviljas i enlighet med anslaget i statsbudgeten till ett belopp av högst 86 procent av de kalkylerade godtagbara kostnaderna. Den kalkylerade kostnaden för en undervisningstimme är 25 €.

Ytterligare information ges av:

Assistent Tuula Tammi-Sirén, tfn 029 533 1208
Undervisningsrådet Sonja Hyvönen, tfn 029 533 1072
Undervisningsrådet Katri Kuukka, tfn 029 533 1445
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi.