Statsunderstöd för att utvidga undervisningen på två språk 2020

Ansökningstiden: 5.3.2020 – 20.5.2020 kl 16:15

Syftet med understöden är att i enlighet med Finlands språkutbildningspolitik stödja verksamhet som bidrar till att finländarna får mångsidigare och djupare språkkunskaper samt till att öka den regionala jämlikheten inom utbildningen. En av utgångspunkterna är den nationalspråksstrategi (Statsrådets kanslis publikationsserie 4/2012) som godkändes 2012 och som syftar till att trygga att det i Finland finns två livskraftiga nationalspråk, bland annat genom att förbättra förutsättningarna för en tillräcklig språkbadsundervisning av hög kvalitet.

För ändamålet beviljas statsunderstöd till ett belopp av 842 000 euro. Statsunderstödet får täcka högst 80 procent av projektkostnaderna. Självfinansieringsandelen är 20 procent.