Statsunderstöd för genomförandet av kvalitetsstrategin för yrkesutbildningen

Yrkesutbildning
Ansökningstiden: 30.9.2019 – 28.10.2019 kl 16:15

Utbildningsstyrelsen stöder utbildningsanordnarna i genomförandet av kvalitetsstrategin för yrkesutbildningen som gäller till år 2030. Det finns sammanlagt 4 miljoner euro att söka för åtgärder som riktar in sig på de inledande åren för strategiperioden.

Målet med statsunderstödet är att stödja utbildningsanordnarna i genomförandet av effektmålen och utvecklingsåtgärderna i publikationen om kvalitetsstrategin för yrkesutbildningen till år 2030 och genomföra regeringsprogrammets mål som gäller förbättringen av kvaliteten på yrkesutbildningen.

Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp har berett ett förslag till kvalitetsstrategi för yrkesutbildningen och åtgärder för den. Det centrala målet för kvalitetsstrategin är att skapa enhetliga riktlinjer samt ramar för yrkesutbildningens kvalitetsledning och ledningen av den. Därtill är målet att stödja systematisk och helhetsbetonad kvalitetsledning på alla aktörsnivåer och i alla servicenätverk och i allt partnersamarbete inom yrkesutbildningen. "Vi har alla ansvar för genomförandet av strategin och en gemensam riktning gör vårt arbete ännu mer effektivt", konstaterar enhetschefen Kati Lounema på Utbildningsstyrelsen.

De föreslagna visionerna för yrkesutbildningen och dess kvalitetsledning i förslaget till kvalitetsstrategi genomförs med hjälp av effektmål. Genom statsunderstödet kommer genomförandet av följande effektmål att stödjas:

  • Kvalitetsledningen är helhetsbetonad.
  • Kundorientering utgör utgångspunkten för verksamheten.
  • Kontinuerlig förbättring i riktning mot utmärkt kvalitet utgör en permanent del av verksamheten.
  • Tydliga mål för kvaliteten och effekterna av verksamheten ställs upp och måluppfyllelsen och resultaten följs upp systematiskt.

Dessa strategiska riktlinjer för effektmålen införs med hjälp av de utvecklingsåtgärder som presenteras i förslaget till kvalitetsstrategi. Genom statsunderstödet kommer man särskilt att stödja genomförandet av de utvecklingsåtgärder som riktar in sig på de tre följande åren och som gäller utbildningsanordnarna samt på  utveckling av rutiner och modeller och försöks- och pilotverksamhet.  

Mer information ger överingenjör Inga Sihvo tfn 0295 331 560 och undervisningsrådet Leena Koski tfn 029 533 1106.