Statsunderstöd för gymnasiereformen

Gymnasieutbildning
Ansökningstiden: 2.10.2019 – 6.11.2019 kl 16:15

Syftet med understödet är att främja förnyandet av gymnasieutbildningen, förverkligandet av den nya gymnasielagens mål samt utarbetandet och implementeringen av läroplanerna för gymnasiet som tas i bruk 2021. Målet är att stödja gymnasiernas undervisningspersonal och ledning i förändringen av verksamhetskulturen, förnyandet av pedagogiken och utvecklingen av lärmiljöerna. Därtill är målet att utveckla gymnasiernas samarbete med högskolorna och arbetslivet och även utveckla internationaliseringen samt stärka förfarandena med kvalitetssäkring som föreskrivs i lagen om gymnasieutbildning. Främjandet av gymnasieutbildningens mål för mångsidig kompetens ska vara en synlig del av utvecklingsverksamheten.

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av ca 3 miljoner euro ur statsbudgeten för år 2019.

Statsunderstöd beviljas för högst 90 procent av projektets totala kostnader, vilket innebär en självfinansieringsandel på minst 10 procent för den sökande.

Understöd kan endast beviljas kommuner, samkommuner eller privata sammanslutningar som har tillstånd att ordna gymnasieutbildning. Understöd beviljas endast de anordnare av gymnasieutbildning som inte beviljats understöd i den motsvarande ansökningsomgången våren 2019.