Statsunderstöd för tutorlärarverksamhet i språk 2020

Ansökningstiden börjar 18.11.2020 och slutar 9.12.2020 kl. 16:15.

Enligt statsrådets förordning om timfördelningen i den grundläggande utbildningen (793/2018) som trätt i kraft 1.1.2020 ska undervisning i A1-språk ordnas från och med årskurs 1. Ändringarna och kompletteringarna som berör undervisningen i A1-språket i årskurserna 1–2 i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) trädde i kraft 1.1.2020. Utbildningsanordnaren ska göra de nödvändiga ändringar som berör målen och innehållen för A1-lärokursen i det andra inhemska språket och främmande språk i årskurserna 3–6 inom den tidsram som utbildningsanordnaren bestämmer.

Syftet med understödet som beviljas för tutorlärarverksamhet i språk är att säkerställa den pedagogiska och professionella kompetensen hos lärarna som undervisar A1-språk i årskurserna 1 och 2, samt att trygga den pedagogiska kontinuiteten i studierna i A1-språket då eleven övergår från en årskurs till en annan i årskurserna 3–6. Syftet med understöden är även att stödja den regionala jämlikheten i utbildningen.