Statsunderstöd för utveckling av nya lärmiljöer och lösningar inom yrkesutbildningen

Yrkesutbildning Lärmiljö

Utbildningsstyrelsen delar ut statsunderstöd för utveckling av nya lärmiljöer och lösningar inom yrkesutbildningen. För detta ändamål har reserverats 3 000 000 euro. Statsunderstödet kan sökas 9.5–14.6.2019.

Med statsunderstödet vill man stöda utbildningsanordnarna i att genomföra målen i lagstiftningen, skapa möjligheter för kontinuerligt lärande och utveckla nya lärmiljöer och lösningar i samarbete med de studerande, undervisnings- och handledningspersonalen, arbets- och näringslivet, tredje sektorn samt företrädare för övriga intressentgrupper. Målet är att ge möjligheter till modiga försök och att på ett genuint sätt tillsammans designa lösningar med olika aktörer. Framförallt uppmuntras innovativt och fördomsfritt samarbete med arbets- och näringslivet.

Projektet kan använda sig av regionala eller nationella nätverk. Önskvärt är att projektnätverket skulle bestå av utbildningsanordnare som befinner sig i olika utvecklingsskeden av digitaliseringen. Därtill är det önskvärt att samarbetet skulle sträcka sig över utbildningsstadierna och -formerna. Med tanke på utvärderingen av effekterna och lösningarnas skalbarhet är det viktigt att man systematiskt följer upp effekterna och mervärdet av lösningarna för de studerande. Projektens koordinatorer verkar i samarbete med Utbildningsstyrelsen och ordnar vid behov gemensamma träffar för projektaktörerna under projektperioden.

Tyngdpunkterna i ansökan är:

  • Utvecklingsförsök med lärmiljöer och lösningar utgående från ny teknologi
  • Fortsatt utveckling av lärmiljöer och lösningar samt nya verksamhetsmodeller som ger möjlighet till en bredare användning
  • Användning av digitaliseringens nya möjligheter i de olika faserna av den individuella utvecklingsvägen för kunnandet

Program- och apparaturanskaffningar som är nödvändiga för genomförandet av projektmålen kan ingå i projektkostnaderna. Denna andel får uppgå till högst 20 % av de totala projektkostnaderna och andelen köptjänster till högst 30 %.

Ytterligare information: Ingeborg Rask, tfn 029 533 1257, Helena Öhman, tfn 029 533 1111 (svenskspråkig yrkesutbildning) och Minna Taivassalo, tfn 029 5331294, e-post fornamn.efternamn@oph.fi.

Vid tekniska frågor, vänligen ta kontakt per e-post: statsunderstod@oph.fi.