Studiesedelunderstöd för det fria bildningsarbetet 2021 finns att söka

Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning Jämlikhet och delaktighet
Ansökningstiden: 16.3.2021 – 21.4.2021 kl 16:15

Studiesedelunderstödet är avsett att ersätta utgifter som tas ut av vuxenstuderande inom sådan utbildning inom det fria bildningsarbetet som inte leder till examen. Med hjälp av understödet kan läroanstalten låta bli att ta ut studieavgifter eller sänka studieavgifterna för målgrupper vilkas utbildning man vill främja. 

Studiesedelunderstöd kan sökas av huvudmännen för medborgarinstitut, folkhögskolor och studiecentraler och kan användas för att stödja utbildning för följande grupper: 

  • Invandrare som har sin hemkommun i Finland enligt lagen om hemkommun (201/1994).  Asylsökande här inte till denna grupp.
  • Arbetslösa som står till förfogande för heltidsarbete eller som väntar på att ett avtalat arbete ska börja. Också personer som permitterats för en längre tid kan räknas som arbetslösa. 
  • Personer som saknar utbildning efter den grundläggande utbildningen.
  • Personer som har inlärningssvårigheter. Utgångspunkten är att personerna själva upplever att de har svårt att lära sig.
  • Unga som gått ut grundskolan (personer under 25 år) och som saknar fortsatt studieplats.
  • Seniorer, som har fyllt 63 år.
  • Personer som får pension och som inte förvärvsarbetar.

Mera information finns i ansökningsmeddelandet.