Understöd för fortbildningsprogram i ledarskap inom småbarnspedagogik (6-15 sp)

Ansökningstiden: 26.10.2020 – 23.11.2020 kl 16:15

Finansieringen för fortbildningsprogrammet i ledarskap inom småbarnspedagogik (6–15 sp) är avsett att användas för att utveckla ledarskapskompetensen hos personalen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Syftet med ledarskapsutbildningen är att stärka ledarskapskompetensen hos personer som arbetar med ledarskapsuppgifter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Utbildningarna ska främja kunskapsbaserad planering och beslutsfattande på lokal nivå samt stödja genomförandet av lokala och regionala utvecklingsplaner och strategiska planer som berör anordnarna av småbarnspedagogik. Syftet med utbildningarna är att stödja ledarskapskompetensen hos ledare i olika skeden av karriären och med olika ledarskapsuppdrag inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

Statsunderstödet är avsett för organisationer som genomför ett omfattande och geografiskt täckande fortbildningsprogram i ledarskap för ledare inom småbarnspedagogiken. Mottagarna av understöd ansvarar för planeringen, genomförandet och utvärderingen av utbildningen.

Statsunderstödet kan sökas av universitet och yrkeshögskolor. Av sökandeorganisationerna förutsätts kunskap om och erfarenhet av personalutbildning inom småbarnspedagogiken eller undervisningssektorn.

Det är önskvärt att personalutbildningsprojekten inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken genomförs i mångsidiga nätverk. I samprojekt lämnar en av de sökande (projektets kontaktperson) in en enda, gemensam ansökan. Av ansökan ska framgå varje enskild aktörs roll vid planeringen, genomförandet och uppföljningen av projektet. Också samarbete med aktörer inom utbildningssektorn och näringslivet är möjligt inom nätverken.