Understöd för utbildning av personal och utveckling av undervisningen i svenska/finska som andraspråk inom småbarnspedagogiken delas ut 2021

Småbarnspedagogik
Ansökningstiden: 4.5.2021 – 1.6.2021 kl 16:15

Småbarnspedagogiken styrs av Utbildningsstyrelsens Grunder för planen för småbarnspedagogik (2018). Enligt grunderna ska barn med ett främmande språk som modersmål och flerspråkiga barn få stöd för att utveckla sina språkkunskaper, sina språkliga och kulturella identiteter och sin självkänsla. Utvecklingen av barnens kunskaper i svenska eller finska ska målinriktat främjas utgående från barnens behov och förutsättningar på alla områden som barnets språkliga kunskaper och färdigheter omfattar.

I en språkmedveten småbarnspedagogik är man medveten om att språken är närvarande – hela tiden och överallt. Personalen förstår språkets centrala betydelse för barnens utveckling och lärande, för kommunikation och samarbete samt för identitetsskapande och delaktighet i samhället. Med hjälp av mångsidiga kommunikationssituationer och lärmiljöer ska barnen ges möjlighet att använda och tillägna sig svenska eller finska som andraspråk. En del av barnen blir bekanta med den finländska kulturen och det svenska eller finska språket först då barnet börjar i småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogiken stödjer barnets integrering i det finländska samhället.

Nationella centret för utbildningsutvärdering publicerade år 2019 rapporten ”Småbarnspedagogikens kvalitet i vardagen – Genomförandet av planer för småbarnspedagogik på daghem och inom familjedagvård”. Rapporten lyfte fram brister i personalens kunnande om samt motivation och engagemang för att tillämpa en pedagogik som motsvarar planen för småbarnspedagogik i olika barngrupper, till exempel barngrupper där det finns barn med invandrarbakgrund. Personalen lyfte i sina svar fram att det förekommer en motstridighet mellan en språkligt rik verksamhet och behoven hos barn som lär sig svenska eller finska som andraspråk. En försvårande faktor uppgavs vara bristen på ett gemensamt språk och utmaningarna i språkutvecklingen hos barnen med invandrarbakgrund.

Åtgärder som stödjer kunnandet bör inledas redan i barndomen, eftersom läsfärdigheten utvecklas redan i småbarnspedagogiken. Inom den grundläggande utbildningen ökar skillnaderna i språkfärdigheterna tydligt mellan eleverna som tillhör majoritetsbefolkningen och eleverna med invandrarbakgrund (till exempel PISA 2018).

Statens specialunderstöd är avsett för utbildning av personal och utvecklingen av undervisningen i svenska/finska som andraspråk inom småbarnspedagogiken.

Det här är en ny ansökningsomgång av samma statsunderstöd för att dela ut anslaget som blev över från förra omgången. Den första ansökningsomgången genomfördes hösten 2020.