Undervisning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål stöds med statsunderstöd

Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning
Ansökningstiden: 30.1.2019 – 19.12.2019 kl 16:21

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd för följande ansökningshelhet, under förutsättning att riksdagen beviljar anslaget: 

Extra statsunderstöd för ordnande av förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål år 2019. 

Statsunderstödet beviljas i enlighet med anslaget i statsbudgeten till ett belopp av högst 86 procent av de kalkylerade kostnaderna. Den kalkylerade kostnaden för en undervisningstimme är 25 euro. 

Understödet kan beviljas utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Ansökningshelheten är indelad i tre delar. Varje understöd ska sökas separat på den digitala ansökningsblanketten. 

Understödets syfte:

  • undervisning i svenska eller finska som andraspråk och litteratur för elever med ett främmande modersmål eller för stödjande av annan undervisning för dem
  • undervisning i det egna modersmålet.

Detta understöd kan också beviljas för undervisning som syftar till att upprätthålla språkkunskaper som finsk- eller svenskspråkiga elever/studerande har förvärvat utomlands. 
Statsunderstöd Undervisning i det egna modersmålet omfattar undervisning i modersmålet hos invandrare och undervisning som syftar till att upprätthålla språkkunskaper som finsk- eller svenskspråkiga elever/studerande har förvärvat utomlands. Därtill kan man en egen ansökan söka understöd för undervisning i samiska och romani.

Ytterligare information ges av:

Assistent Tuula Tammi-Sirén, tfn 029 533 1208
Undervisningsrådet Sonja Hyvönen, tfn 029 533 1072 
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@oph.fi.