Ungdomsgarantins studiesedelunderstöd för det fria bildningsarbetet 2021 finns att söka

Fritt bildningsarbete Integration
Ansökningstiden: 16.3.2021 – 21.4.2021 kl 16:15

Syftet med ungdomsgarantins studiesedelunderstöd är att stödja sådan utbildning som inte leder till examen och som i första hand syftar till att förbättra studie- och språkfärdigheterna hos unga invandrare. Om det beviljade understödet inte i sin helhet kan användas för utbildning för denna målgrupp, kan det även användas för utbildning som riktar sig till unga under 30 år som har svag studieframgång eller en svag ställning på arbetsmarknaden.

Understöd kan sökas av huvudmännen för medborgarinstitut och folkhögskolor.

Mera information finns i ansökningsmeddelandet.