Utveckling av krävande särskilt stöd, förebyggande verksamhetsmodeller och tidigt stöd i inkluderande verksamhetsmiljöer

Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning
Ansökningstiden: 21.12.2021 – 10.2.2022 kl 16:15

Statsunderstöd :  1 200 000 €

Syftet med understödet är att både regionalt och lokalt utveckla och etablera det krävande särskilda stödet, de förebyggande verksamhetsmodellerna och det tidiga stödet i inkluderande verksamhetsmiljöer inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Projekten som finansieras ska fokusera på följande centrala mål för utvecklingsarbetet:

  • Utveckla inklusionen i småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen: Målet är att utveckla och verkställa strukturer och verksamhetsmodeller för undervisning och sektorsövergripande samarbete som anknyter till genomförandet av inklusion.
  • Utveckla det sektorsövergripande samarbetet: Målet är att skapa nya strukturer för samarbetet mellan sektorsövergripande aktörer. Det här genomförs genom att skapa konkreta gemensamma verksamhetsmodeller för de regionala aktörerna inom bildningssektorn och social- och hälsovårdssektorn.
  • Förändringar i verksamhetskulturen: Målet är att aktörerna ska förbinda sig till en verksamhetskultur som präglas av en ”vi gör tillsammans-anda” samt att bygga upp ett jämlikt samarbete och förtroende. Verksamheten ska främja spridningen och utbytet av goda modeller, verktyg och innovationer. Verksamheten ska säkerställa att stödet bildar en enhetlig helhet som fortlöper från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.
  • Stärka kompetensen: Utbildningsanordnarna och skolorna ska utveckla den förebyggande verksamhetskulturen och det tidiga stödet samt verksamhetssätten inom det krävande särskilda stödet i planeringen, genomförandet och utvärderingen av stödet, så att undervisningen genomförs i enlighet med lagstiftningen och läroplansgrunderna. Projektet ska utveckla det pedagogiska ledarskapet och lärarnas kompetens som gäller bemötandet av eleven och kommunikationsfärdigheterna samt samverkan med enskilda elever och elevgruppen.

Tyngdpunkterna för projekten kan variera enligt det regionala behovet, men alla ovannämnda centrala mål ska ingå i utvecklingsverksamheten. Verksamheten ska kopplas till VIP-nätverkets arbete.