Utvecklingsprogrammet för hållbar utveckling och en grön övergång inom yrkesutbildningen kör igång

Yrkesutbildning
Ansökningstiden: 2.11.2021 – 29.11.2021 kl 16:15

 

Med utvecklingsprogrammet för hållbar utveckling och en grön övergång  (2022–2023) stärker man yrkesutbildningens övergång till kolneutralitet och en hållbar framtid. I utvecklingsprogrammet stärker man utbildningsanordnarna med statunderstöd . Ansökan om statsunderstöd pågår 2.11─29.11.2021.

 

Målet om en grön övergång och en hållbar framtid förutsätter åtgärder av oss alla. Inom yrkesutbildningen innebär en grön övergång en omfattande förändring där målet om ett hållbart avtryck och ett minskat ekologiskt fotavtryck för utbildningen ska genomsyra all verksamhet som utbildningsanordnaren ordnar. Det här innebär att förändringen ska beröra allt från ledarskapet, verksamheten och verksamhetskulturen till samarbetet med arbetslivet, utbildningsanordnarens roll i att utveckla regionerna samt lärandet och undervisningen.

Utvecklingsprogrammet stöder fastställandet och implementeringen av mål för en hållbar utveckling inom yrkesutbildningen. Programmet stöder också utvecklingen av nya innovativa försök och pilotprojekt i anslutning till dem. Inom utvecklingsprogrammet utarbetas en gemensam färdplan för hållbarhet inom yrkesutbildningen, som redan under projektets gång ska förankras i praktiken i form av mål och åtgärder för verksamheten vid yrkesläroanstalterna. 

  Syftet är att gemensamt utarbeta en färdplan för hållbarhet inom yrkesutbildningen som skapar en ram för lokala mål och åtgärder. Utvecklingsprogrammet stöder för sin del att en hållbar utveckling så småningom integreras som en del av all verksamhet inom yrkesutbildningen, konstaterar enhetschefen Anne Liimatainen från Utbildningsstyrelsen.

Utvecklingsprogrammet som nu påbörjas utgör en del av en större projekthelhet för klimat- och hållbarhetsfostran, vars syfte är att stödja en förändring i grundskolornas och yrkesläroanstalternas verksamhetskultur som tar sikte på en mer ekologiskt hållbar livsstil och som ska stärka elevernas färdigheter som hänför sig till att stävja klimatförändringen.

För att genomföra utvecklingsprogrammet beviljar Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av högst 3,5 miljoner euro. Ansökan om statsunderstöd är öppen 2.11–29.11.2021. 

Utbildningsstyrelsen ordnar ett informationsevenemang ( på finska)kring ansökan om statsunderstöd 9.11.2021 klockan 15–16. Evenemanget ordnas via Teams. 

Ytterligare information

överingenjör Jaana Villikka-Storm och chefen för enheten Anne Liimatainen