Statsunderstöd

Främjande av innovativa lärmiljöer i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 2020

Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Digitalisering Lärmiljö
Status
Avgjord
Ansökningstid
5.3.2020 – 20.8.2020 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Statsunderstöd
1 500 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Kristian Smedlund

Uppdaterad 4.5.2020 kl. 8.33 (Korrigerad mening: "Understödet kan riktas till anskaffning av läromedel." korrigrerad till "Understödet kan inte riktas till anskaffning av läromedel."

Attachments

Bakgrund och målsättningar

Syftet med understödet är att på ett helhetsmässigt sätt främja digitaliseringen och användningen av innovativa verksamhetssätt inom undervisningen i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Målet är att utveckla lösningar och verksamhetsmodeller som stärker kvaliteten på lärandets digitalisering och främjar användningen av informations- och kommunikationsteknologi i enlighet med grunderna för läroplanen. 

Projekten kan fokusera på ett eller flera av de tre tyngdpunkterna nedan:

 • användning av lärandeanalytik och data som berör lärandet på ett sätt som stödjer den vardagliga verksamheten för eleverna, lärarna och utbildningsanordnaren
 • öka kompabiliteten mellan digitala tjänster och produkter för lärande så att lärarens och undervisningspersonalens användarupplevelse i digitala miljöer förbättras
 • på ett helhetsmässigt sätt främja digitaliseringen hos utbildningsanordnaren, i synnerhet vad gäller strategin för informations- och kommunikationsteknologi, digitala lärstigar, det digitala ekosystemet och användningen av teknologi i lärsituationer.

Av projekten som finansieras förutsätts modeller, verksamhetssätt och lösningar som har ett nationellt nyhetsvärde och som kan spridas och användas av andra utbildningsanordnare. Projekten ska öka elevernas och undervisningspersonalens digitala färdigheter och motivation att använda informations- och kommunikationsteknologi.

Vid bedömningen av ansökningarna beaktas projektets regionala täckning och utbildningsanordnarens storlek och utgångsläge. Ansökningar önskas av olika slags utbildningsanordnare av olika storlek. I ansökningarna ska man beskriva hur man tryggar att lösningarna som utvecklas inom projektet fortsätter efter av projektet avslutats.

Lösningarna som tas fram inom projektet ska vara tillgängliga och de ska publiceras under en öppen källkod. Om man inom projektet producerar läromedel ska materialet publiceras med en öppen licens. Understödet kan inte riktas till anskaffning av läromedel. Om man inom projektet utvecklar lösningar som berör lärandeanalytik ska projektet ta i beaktande anvisningarna om goda förfaranden vid användning och ibruktagande av lärandeanalytik.

Understödet kan i liten mån användas för att utveckla personalens kunnande samt för att koppla projektverksamheten till lokal, regional eller nationell tutorlärarverksamhet.

Anskaffningar av apparatur kan utgöra högst 20 procent av projektets totala kostnader.

Vem kan ansöka?

Understöd kan endast beviljas kommuner, samkommuner eller privata utbildningsanordnare med antingen skyldighet eller tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning och/eller gymnasieutbildning eller att driva en läroanstalt. Statliga läroanstalter kan medverka i projekt som får statsunderstöd, men inte själva vara mottagare av statsunderstöd.

Anslaget för statsunderstöd och användningstiden

Av anslaget under moment 29.10.30 i statsbudgeten för 2020 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av cirka 1,5 miljoner euro för att främja innovativa lärmiljöer inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Statsunderstöd beviljas för högst 90 procent av projektets totala kostnader, vilket betyder att projektets egna finansieringsandel är minst 10 procent.

Som kostnader för utrustning godkänns även leasingkostnader under projekttiden, om utrustningen används i projektet. Dessa leasingkostnader ska uppges i projektets kostnadskalkyl under punkten "Anskaffning av utrustning".

Understödet får inte användas till att finansiera understödsmottagarens basverksamhet. Understödet kan i liten omfattning användas för fortbildning för undervisningspersonalen, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av projektet.

Utbildningsstyrelsen reserverar en del av anslaget för en eventuell fortsatt finansiering av de mest verkningsfulla projekten som beviljats finansiering för att utveckla lärmiljöer 2018 och 2019.

Användningstiden börjar från och med understödsbeslutets datum och slutar 31.7.2022.

Ansökan och instruktioner

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett

Ytterligare information ges av:

 • Undervisningsrådet Susanna Björkell, tfn 029 533 1355 (svenskspråkig utbildning)
 • Undervisningsrådet Juho Helminen, tfn 029 533 1064 (grundläggande utbildning)
 • Specialsakkunnig Matti Ranta, tfn 029 533 1537 (grundläggande utbildning)

E-postadresserna har formen: etunimi.sukunimi [at] oph.fi.

Hur utvärderas ansökningarna?

Ansökningarna utvärderas enligt följande kriterier:

 • projektets mål och verksamhet för att nå målen
 • de konkreta resultat som eftersträvas med projektet
 • möjligheten att skala upp projektets resultat och produkter 
 • hur realistisk projektets kostnadskalkyl är
 • åtgärderna för att sprida resultaten och produkterna
 • den utvärderings- och utredningsverksamhet som är kopplad till projektet

Utvecklingsverksamheten ska följa de nationella läroplansgrunderna och grunderna för planen för småbarnspedagogik. I projekten ska ingå utvärderings- och utredningsverksamhet som stödjer utvecklingsarbetet. Dessutom kan projekten kopplas till examensarbeten eller annan vetenskaplig forskning.

Ett projekt som får understöd ska eftersträva resultat eller produkter som också kan spridas i större omfattning. Det är önskvärt att resultaten i mån av möjlighet sprids på både svenska och finska.

Beslut om finansiering

Besluten görs då alla ansökningar blivit behandlade. Belsutet skickas till den kontaktperson som angetts i ansökan i Utbildningsstyrelsens elektroniska system för statsunderstöd.