Statsunderstöd

Främjande av innovativa lärmiljöer i gymnasieutbildningen 2021

Gymnasieutbildning Lärmiljö
Status
Avgjord
Ansökningstid
5.3.2021 – 14.4.2021 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
1 400 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Kristian Smedlund, tfn 029 533 1286, kristian.smedlund@oph.fi

Bakgrund och mål

Ett allmänt mål för projekten som beviljas understöd är att utveckla de digitala lärmiljöerna och de digitala tjänsterna samt användningen av digitala redskap i undervisningen, handledningen och lärandet. Projekten stöder implementeringen av gymnasielagen och läroplanerna för gymnasiet samt stärker kvaliteten på och tillgången till gymnasieutbildningen. Med projekten eftersträvas också att främja samarbetet mellan utbildningsanordnarna, läroanstaltens ledning och lärarna samt att stödja de studerandes delaktighet och ett hållbart välbefinnande i skolgemenskapen.

Det förutsätts att projekten samarbetar med utvecklingsnätverket för gymnasierna (LUKE) både på regional och på nationell nivå och att de deltar i Utbildningsstyrelsens nationella arbete för att utveckla digitaliseringen inom lärandet, undervisningen och handledningen. Projekten ska på begäran redogöra för sina resultat i en av Utbildningsstyrelsen anvisad nättjänst.

Särskilda tyngdpunkter för ansökan är att:

  • Förnya verksamhetskulturen. Projektet kan utveckla lösningar som kombinerar en fysisk och digital lärmiljö på ett sätt som är pedagogiskt ändamålsenligt och som främjar mångsidig kompetens, stöder samarbetet mellan olika läroämnen och ger de studerande möjlighet att arbeta på egen hand och i grupper.
  • Utvidga nya lärmiljöer. Projektet kan fokusera på att utvidga gymnasiets lärmiljöer utanför skolbyggnaden genom att utveckla gemensamma digitala och fysiska lärmiljöer samt samarbetsmodeller med andra utbildningsanordnare, högskolor, arbetslivet och aktörer inom tredje sektorn.
  • På ett helhetsmässigt sätt främja digitaliseringen hos utbildningsanordnaren, i synnerhet vad gäller strategin för informations- och kommunikationsteknologi, digitala lärstigar och användningen av teknologi i lär- och handledningssituationer. Den sökande ska beskriva det digitala ekosystemet för undervisningen på lokal eller regional nivå som projektet resulterar i, det vill säga den helhet av infrastruktur, innehåll, tjänster och kunnande som den bildar samt de därtill hörande aktörerna och deras roll.

De sammanlagda kostnaderna för byggnadsarbete (inklusive eventuell planering), inköp av möbler och redskap samt undervisningsteknik kan utgöra högst 40 procent av projektets totala kostnader.

Vem kan söka?

Understöd kan endast beviljas kommuner, samkommuner eller privata utbildningsanordnare med antingen skyldighet eller tillstånd att ordna gymnasieutbildning eller att driva en läroanstalt. Statliga läroanstalter kan medverka i projekt som får statsunderstöd, men inte själva vara mottagare av statsunderstöd.

Finansiering och finansieringsperiod

Av anslag under moment 29.20.35.03 i statsbudgeten för år 2021 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av ungefär 1,4 miljoner euro för att främja innovativa lärmiljöer inom gymnasieutbildningen.

Statsunderstöd beviljas för högst 90 % av projektets totala kostnader, vilket innebär att projektets självfinansieringsandel är minst 10 %.

Som kostnader för utrustning godkänns även leasingkostnader under projekttiden, om utrustningen används i projektet. Dessa leasingkostnader ska uppges i projektets kostnadskalkyl under punkten "Anskaffning av utrustning".

Understödet får inte användas till att finansiera understödsmottagarens basverksamhet. Understödet kan i liten omfattning användas för fortbildning för
undervisningspersonalen, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av projektet.

Utbildningsstyrelsen reserverar en del av anslaget för en eventuell fortsatt finansiering av de mest verkningsfulla projekten som 2019 och 2020 fick finansiering för utveckling av lärmiljöer.

Användningstiden börjar från och med understödsbeslutets datum och slutar 31.7.2023.

Ansökan och anvisningar

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. Ansökningstiden avslutas 14.4.2021 klockan 16.15.

Sökande bör bekanta sig med våra allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd.

Ytterligare information och rådgivning ges av:

Undervisningsrådet Kristian Smedlund, tfn 029 533 1286 (svenskspråkig utbildning)
Undervisningsrådet Kimmo Koskinen, tfn 029 533 1107

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi.  

Bedömning av ansökan

Ansökningarna utvärderas utifrån följande kriterier:

  • projektets mål och verksamhet för att nå målen
  • de konkreta resultat som eftersträvas med projektet
  • möjligheten att skala upp projektets resultat och produkter 
  • hur realistisk projektets kostnadskalkyl är
  • åtgärderna för att sprida resultaten och produkterna
  • utvärderings- och rapporteringsverksamhet som ingår i projektet

Utvecklingsverksamheten ska följa de nationella läroplansgrunderna. I projekten ska ingå utvärderings- eller utredningsverksamhet som stöder utvecklingsarbetet. Dessutom kan projekten kopplas till examensarbeten eller annan vetenskaplig forskning.

Ett projekt som får understöd ska eftersträva resultat eller produkter som också kan spridas i större omfattning. Det är önskvärt att resultaten i mån av möjlighet sprids på både finska och svenska. 

Finansieringsbeslut

Besluten om finansiering fattas då alla ansökningar har behandlats. Besluten skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till de aktörer som anges i ansökan.