Statsunderstöd

Fria bildningens studiesedelsunderstöd för utbildning för unga invandrare 2021

Fritt bildningsarbete
Status
Avgjord
Ansökningstid
16.3.2021 – 21.4.2021 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Statsunderstöd
1 903 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Sonja Hyvönen

Urvalsgrunder

Antalet undervisningstimmar eller studieveckor som söks
Antalet studerande
Hur rekryteringen av studerande och den uppsökande verksamheten ordnas
Utbildningens läroplan (kortfattat på ansökningsblanketten)
Åtgärder som presenteras i bilagan (i ansökningsmeddelandet)
En budget/kostnadsspecificering och beräknade kostnader per undervis-ningstimme eller per studerandevecka (den prestationsform som används)

Bakgrund och mål

Lagen om fritt bildningsarbete 21.8.1998/632 och 30.12.2014/1411 (14 § och16 §)

Statsunderstödslagen 27.7.2001/688             

Statsbudgeten för 2021, moment 29.10.31.2.4.1 ja 29.10.31.2.4.2 /Fritt bildningsarbete

Syftet med ungdomsgarantins studiesedelunderstöd är att stödja sådan utbildning som inte leder till examen och som i första hand syftar till att förbättra studie- och språkfärdigheterna hos unga invandrare. Om det beviljade understödet inte i sin helhet kan användas för utbildning för denna målgrupp, kan det även användas för utbildning som riktar sig till unga under 30 år som har svag studieframgång eller en svag ställning på arbetsmarknaden.

Den unga kan delta i utbildning som ordnas med statsunderstöd om hen inte omfattas av läroplikt och om utbildningen inte leder till en examen. Läroanstalten ansvarar för att informera om utbildningen samt för rekryteringen av studerande och för eventuella stödåtgärder som berör studierna.

Med invandrare avses personer som flyttat till Finland från utlandet och som har sin hemkommun i Finland enligt lagen om hemkommun (201/1994). Begreppet invandrare omfattar inte asylsökande.

Studiesedelunderstödet kan inte användas för att stödja sådana studier inom det fria bildningsarbetet som beviljas statsandelar till 100 procent och som har godkänts i integrationsplanen för invandrarstuderande (L 965/2017, 19.12.2017, 24 §).

 

Vem kan söka?

Understöd kan sökas av huvudmännen för medborgarinstitut och folkhögskolor.

Utbildning som beviljas understöd kan även genomföras gemensamt av flera läroanstalter. I sådana fall är det en läroanstalt som gör upp ansökan på de medverkande läroanstalternas vägnar och denna läroanstalt blir ansvarig för att administrera statsunderstödet.  Statsunderstödet betalas på den ansvariga aktörens konto. Projektaktörerna ska tillsammans i enlighet med statsunderstödslagen ingå ett avtal om användningen av statsunderstödet samt om övervakningen av och villkoren för användningen (Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd 2/500/2016/OPH).

Finansiering och finansieringsperiod

ANSÖKNINGSGRUPP 1 Medborgarinstitut
Anslag: cirka 863 000 €                                                             

ANSÖKNINGSGRUPP 2 Folkhögskolor
Anslag: cirka 1 040 000 €

Statsunderstödet beviljas av anslaget för 2021. 

Understödet kan användas från den dag då mottagaren tagit del av understödsbeslutet och den understödda verksamheten ska avslutas senast 31.12.2022. Redovisningarna om användningen av understödet ska lämnas in senast 15.6.2023.

Ansökan och anvisningar

Ungdomsgarantins studiesedelunderstöd lediganslås 16.3.2021. Ansökan görs på en digital ansökningsblankett i huvudmannens namn. Ansökan ska vara sparad i systemet senast 21.4.2021 kl. 16.15.

Länk till ansökningsblanketten:                                                 https://statsunderstod.oph.fi/avustushaku/338/?lang=sv

 

Bedömning av ansökan

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier:
1. antalet studerande och studiernas omfattning
2. kostnaderna för studier per en studerande i jämförelse med de genomsnitt-liga kostnaderna
3. hur behovet av utbildning påvisas, planen för rekrytering av studerande
4. läroplanens kvalitet, en konkret plan för genomförandet av utbildningen samt möjlighet till personlig tillämpning
5. planeringen av och kvaliteten på stödåtgärder som berör studierna
6. erfarenhet av utbildning för invandrare
7. redovisning om användningen av understöd som beviljats 2018

Därtill beaktas det totala antalet prestationer som berättigar till statsandel år 2021.

Beslut om finansiering

Målet är att besluten om finansiering fattas senast 17.5.2021.

Ytterligare information

Ytterligare information ges av 

  • i frågor om innehållet i ansökan:
    undervisningsrådet Sonja Hyvönen, tfn 029 533 1072, svenskspråkig utbildning
    undervisningsrådet Heikki Tulkki, tfn 029 533 1971 
     
  • i tekniska frågor som gäller ansökningsblanketten: valtionavustukset [at] oph.fi
    eller assistent Leena Aikio-Einiö (tfn 029 533 1040), leena.aikio-einio [at] oph.fi