Statsunderstöd

Klimat- och hållbarhetsprojekt för den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet

Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning
Status
Avgjord
Ansökningstid
9.5.2022 – 14.6.2022 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
Enintään 5 000 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Kristian Smedlund, tfn. 029-5331286
e-postadressen har formatet fornamn.efternamn@oph.fi

Utvecklingsprojektet inom klimat- och hållbarhetsfostran har som mål att stödja en förändring av grundskolornas, gymnasieutbildningens och yrkesutbildningens verksamhetskultur i riktning mot en mer ekologiskt hållbar livsstil och att stärka elevernas och de studerandes kunskaper, färdigheter och attityder som anknyter till att stävja och anpassa sig till klimatförändringen. De mest centrala utmaningarna för att uppnå målen för Agenda 2030 i Finland hänför sig till ekologisk hållbarhet, såsom hållbarheten som gäller konsumtion och produktion samt klimatåtgärder och förlusten av arter. Utvecklingsprojektet inom klimat- och hållbarhetsfostran tar i synnerhet fasta på att dessa teman på ett systematiskt sätt beaktas i all verksamhet som utbildningsanordnaren ordnar, särskilt i utvecklingen av verksamhetskulturen så att den stöder målen om hållbarhet.

Att stärka klimat- och hållbarhetsfostran hör på ett övergripande sätt samman med förändringen av skolornas och läroanstalternas verksamhetskultur. Målet är att hållbarhetsmålen på ett heltäckande sätt genomsyrar utbildningsanordnarens verksamhet. En förutsättning för att lyckas är att utbildningsanordnarens ledning och personal förbinder sig till och aktivt arbetar för att uppnå målen enligt Agenda 2030 samt engagerar och involverar eleverna och de studerande. Målet är också att få till stånd bestående förändringar i verksamheten och strukturerna för att skolorna och läroanstalterna ska fostra och engagera till en hållbar framtid.

Utmaningarna är omfattande och tidtabellen är snäv och därför betonas betydelsen av samarbete. För att klimat- och hållbarhetsfostran ska ha effekt förutsätts att hela skol- och läroanstaltsgemenskapen bjuds med i arbetet. Det behövs såväl kunniga lärare som elever och studerande, en engagerad ledning hos utbildningsanordnaren samt insatser från den övriga personalen och stöd från verksamhetsmiljön. Det behövs samarbete mellan utbildningsanordnarna och med andra utbildningsformer, medborgarorganisationer och arbetslivet. Utbildningsstyrelsens utvecklingsprogram för hållbarhetsfostran genomförs också i nätverk och för att projekten ska lyckas förutsätts nätverksarbete och samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Utvecklingsprojekten inom hållbarhets- och klimatfostran bildar en utvecklingshelhet tillsammans med utvecklingsprogrammet för hållbar utveckling och en grön övergång inom yrkesutbildningen. Verksamheten kommer också att kombineras med andra aktuella nationella och internationella program och insatser.

Syftet med understödet är att på ett helhetsmässigt sätt främja klimat- och hållbarhetsfostran i den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet och att utveckla verksamhetskulturen och innovativa undervisningsmetoder. Målet är att utveckla lösningar och verksamhetsmodeller som ökar kvaliteten och genomslagskraften på klimat- och hållbarhetsfostran samt främjar den gröna övergången inom utbildningen utgående från läroplans- och examensgrunderna.

 • Statsunderstödslagen (688/2001)
 • Förslaget till statsbudget för 2022
 • samhälleliga effekter
 • förbättra resultaten och effekterna av utbildningen och fostran
 • förstärka nationellt, regionalt och lokalt samarbete
 • utveckla nya verksamhetsmodeller för utbildningen och fostran
 • utveckla pedagogiken och stärka delaktigheten inom utbildningen.

Projekten kan fokusera på ett eller flera av de fem tyngdpunkterna nedan:

 1. Utveckla ledarskapet så att det stöder en konkretisering av strategier för hållbar utveckling på kommunal, regional eller nationell nivå och av klimat- och hållbarhetsfostran i skolorna och läroanstalterna. Projekten kan också fokusera på pedagogiskt ledarskap i anknytning till klimat- och hållbarhetsfostran.
 2. Utveckla skolornas och läroanstalternas verksamhetskultur och lärmiljöer så att de stärker klimat- och hållbarhetsfostran i vardagen.
 3. Utveckla, stödja och etablera klimat- och hållbarhetskompetens och pedagogik, i synnerhet åtgärder för att konkretisera den europeiska referensramen (GreenComp) för hållbarhetskompetens i läroämnen, mångvetenskapliga lärområden eller yrkesinriktade examensdelar.
 4. Verktyg eller modeller för att på läroanstalts- eller utbildningsanordnarnivå följa upp effekterna av hållbarhetsfostran och hållbar utveckling.
 5. Utarbeta en färdplan för hållbar utveckling inom gymnasieutbildningen.

Av projekten som finansieras förutsätts modeller, verksamhetssätt och lösningar som har ett regionalt eller nationellt nyhetsvärde och som kan spridas och användas av andra utbildningsanordnare. Projekten ska öka elevernas, de studerandes och personalens klimat- och hållbarhetskompetens samt deras motivation att utnyttja sitt kunnande.

Projekten ska resultera i verkningsfull klimat- och hållbarhetsfostran i den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet. Projekten uppmuntras att driva omfattande och mångsidigt samarbete med olika intressegrupper.

Utbildningsstyrelsen koordinerar och följer på nationell nivå upp verksamheten inom projekten som finansieras och deras samarbete. Projekten uppmuntras att ha nära samarbete med andra projekt. Projekten ska beakta samarbetet med andra projekt (t.ex. nätverks- och fortbildningsevenemang) och deltagandet i nationella evenemang som Utbildningsstyrelsen ordnar samt övrig verksamhet genom att reservera medel för detta ändamål i sin ansökan. Projekten bildar en gemensam utvecklingshelhet och sprider öppet resultaten av utvecklingsarbetet till alla utbildningsanordnare under hela projektperioden, till exempel genom att informera om sin verksamhet och genom att i samarbete med Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet ordna gemensamma möten som är öppna för alla.

Understödet kan endast beviljas kommuner, samkommuner eller privata utbildningsanordnare med antingen skyldighet eller tillstånd att ordna grundläggande utbildning eller utbildning på andra stadiet eller att driva en läroanstalt. Statliga läroanstalter kan medverka i projekt som får statsunderstöd, men inte själva vara mottagare av statsunderstöd.

 • ansökan har lämnats in inom utsatt tid
 • sökanden är behörig att söka understöd
 • sökanden har inom utsatt tid redogjort för användningen av tidigare beviljade understöd
 • användningsändamålet för statsunderstödet är förenligt med de uppställda målen
 • verksamhet som stöds med understödet genomförs inom understödets användningstid.

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av högst 5 miljoner euro enligt följande:

 • Målgrupp A) högst 4 miljoner euro för att utveckla klimat- och hållbarhetsfostran i den grundläggande utbildningen.
 • Målgrupp B) högst 1 miljon euro för att utveckla klimat- och hållbarhetsfostran inom gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen.

Ansökan om understöd görs med samma blankettbotten för bägge målgrupper. Den sökande väljer i ansökan om ansökan riktar sig till grupp A eller B. Med en ansökan är det endast möjligt att ansöka om understöd för en målgrupp. Om den sökande vill ansöka om understöd för ett projekt för bägge målgrupperna ska den sökande göra upp två separata ansökningar.

Understöd beviljas för högst 90 procent av projektets totala kostnader. Den sökande har en självfinansieringsandel på minst 10 procent av projektets totala kostnader.

Anskaffning av apparatur, redskap eller material som anknyter till den gröna övergången kan i regel utgöra högst 30 procent av projektets totala kostnader. Anskaffningar av apparatur, redskap och material ska beskrivas och motiveras i ansökan. Som kostnader för apparatur godkänns även leasingkostnader under projekttiden, om utrustningen används i projektet.

Understödet får inte användas för att finansiera understödsmottagarens basverksamhet eller avgiftsbelagda miljösystem (t.ex. Grön flagg eller Ekokompassen).

Understödets användningstid börjar dagen efter datumet på beslutet och avslutas 31.5.2024.  Understöd kan också sökas för projekt som genomförs under en kortare tid.

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. Ansökningstiden avslutas 14.6.2022 klockan 16.15. Försenade ansökningar behandlas inte.

Den sökande ska ta del av Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd.

Projekten genomförs av enskilda utbildningsanordnare eller som större samprojekt. I samprojekt verkar en av utbildningsanordnarna som koordinator för projektet och de övriga som samarbetspartner. Även samarbetspartnerna i ett samprojekt som finansieras ska vara behöriga att söka understöd inom målgruppen i fråga.

Projekten kan rikta sig antingen till den grundläggande utbildningen eller till utbildning på andra stadiet. I samprojekt ska den koordinerande utbildningsanordnaren (= den huvudansvariga sökande) ansöka om understöd för hela det sökande nätverket. Samarbetspartnerna ska göra upp ett samarbetsavtal tillsammans med den huvudansvariga sökande. Avtal som görs upp mellan parterna i samprojekten lämnas inte in till Utbildningsstyrelsen som bilaga till ansökan utan lämnas in endast mot begäran. I samprojekt är det bra att ta del av punkt 1.8 (Samprojekt) i de allmänna anvisningarna innan man gör upp ansökan.

Samarbetspartner som inte är behöriga sökande och av vilka man köper tjänster, ska på blanketten anges i fältet ”Övriga samarbetspartner”.

I ansökan ska man ge en beskrivning av hur projektets effekter utvärderas och hur resultatet av projektet etableras efter att projektet har avslutats.

Personerna som ger ytterligare information om ansökan samt deras kontaktuppgifter finns högst uppe på denna finansieringssida.

Ansökningarna bedöms utifrån följande urvalskriterier:

 • projektets mål och verksamhetsplanen för att nå målen
 • de praktiska lösningarna för klimat- och hållbarhetsfostran
 • nyhetsvärdet av projektets innehåll när det gäller att stärka klimat- och hållbarhetsfostran
 • inkluderingen av olika aktörer, inklusive elever och studerade, i projektverksamheten
 • hur lösningarna och de nya verksamhetssätten och den nya verksamhetskulturen fortsätter efter projektperioden
 • hur realistisk projektets kostnadskalkyl är
 • åtgärderna för att sprida lösningarna
 • åtgärderna som berör informationen och kommunikationen kring projektet
 • hur man stärker projektets effekter och uppföljningen av dem.

   

Utvecklingsverksamheten ska följa de nationella läroplans- och examensgrunderna. I bedömningen av ansökningarna beaktas hur man i projektet drar nytta av resultaten från tidigare nationella eller internationella utvecklingsprojekt eller vilka nya innovationer som utvecklas och förankras.

I ansökan ska man beskriva hur man tryggar att lösningarna som utvecklas inom projektet fortsätter efter av projektet avslutats. En liten del av understödet kan användas för att producera och publicera läromedel. Om man inom projektet producerar läromedel ska materialet publiceras med en öppen licens och i mån av möjlighet också i tjänsten aoe.fi. Understödet kan inte användas för att anskaffa läromedel.

Ett projekt som får understöd ska eftersträva resultat eller produkter som också kan spridas i större omfattning. Det är önskvärt att resultaten i mån av möjlighet sprids på både finska och svenska.

Besluten om finansiering fattas när alla ansökningar är behandlade. Besluten skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till de aktörer som anges i ansökan. Besluten fattas i augusti 2022.

Utbildningsstyrelsen har delat ut ca 4,2 miljoner euro som specialunderstöd till anordnare av småbarnspedagogik och utbildningsanordnare. I september 2022 startar 58 nya projekt som strävar efter att stödja klimat- och hållbarhetsfostran som del av undervisningen och lärandet. Understöden delades ut som en del av Utbildningsstyrelsens utvecklingsprojekt för hållbarhetsfostran.