Statsunderstöd

Kvalitets- och utvecklingsunderstöd för fritt bildningsarbete 2021

Fritt bildningsarbete
Status
Avgjord
Ansökningstid
16.3.2021 – 21.4.2021 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Statsunderstöd
1 099 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Sonja Hyvönen

Urvalsgrunder

Hur de planerade utvecklingsåtgärderna organiseras och genomförs

Hur realistisk kostnadskalkylen är
Resultatens användbarhet och effekter i framtiden
Eventuella ackumulerande effekter för andra aktörer
Hur läroanstaltens strategiska mål främjas
Statsandelsenheternas antal år 2020

Bakgrund och mål

Lagen om fritt bildningsarbete 21.8.1998/632 och 30.12.2014/1411 (14 § och  16 §)
Statsunderstödslagen 27.7.2001/688
Statsbudgeten för 2021, moment 29.10.31.2.2. Fritt bildningsarbete

Understödet är avsett för utveckla medborgarinstitutens verksamhet inom följande tyngdpunkter, av vilka ansökan tydligt ska rikta sig till en:

 • pedagogisk utveckling, i synnerhet kompetensbaserad utbildning, utveckling av utbildning i grundläggande färdigheter och utbildning som stärker arbetsmöjligheterna
 • uppgörande av läroanstaltens utvecklingsprogram och läroanstaltens utvecklings- och kvalitetsarbete
 • utveckling av utbildning som främjar ett aktivt medborgarskap och medborgar- och organisationsverksamhet
 • utveckling av utbildning som främjar en hållbar livsstil
 • digitalisering, utveckling av distans- och flerformsundervisning samt kvalitetssäkring

Vem kan söka?

Understöd kan sökas av huvudmännen för medborgarinstitut.

Kvalitets- och utecklingsarbete som beviljas understöd kan även genomföras gemensamt av flera läroanstalter. I sådana fall är det en läroanstalt som gör upp ansökan på de medverkande läroanstalternas vägnar och denna läroanstalt blir ansvarig för att administrera statsunderstödet. Statsunderstödet betalas på den ansvariga aktörens konto. Projektaktörerna ska tillsammans i enlighet med statsunderstödslagen ingå ett avtal om användningen av statsunderstödet samt om övervakningen av och villkoren för användningen (Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd 2/500/2016/OPH). 

 

Finansiering och finansieringsperiod

Utbildningsstyrelsen har reserverat sammanlagt ungefär 1 099 000 euro i kvalitets- och utvecklingsunderstöd till huvudmännen för medborgarinstitut. 

Understöd beviljas för högst 85 % av projektets totala kostnader, vilket innebär en självfinansieringsandel på minst 15 % för den sökande.

Understödet kan användas från den dag då understödsbeslutet delgivits fram till 31.12.2022. Redovisningarna om användningen av understödet ska lämnas in senast 15.6.2023.

 

Ansökan och anvisningar

Utbildningsstyrelsen utlyser kvalitets- och utvecklingsunderstöden 16.3.2021. Ansökan ska vara sparad i det elektroniska ansökningssystemet senast 21.4.2021 klockan 16.15. 

Ansökningslänk:  https://statsunderstod.oph.fi/avustushaku/337/?lang=sv

 

Bedömning av ansökan

Följande urvalsgrunder tas i beaktande vid bedömningen av ansökningarna om understöd:

Utvecklingsåtgärdernas kvalitet och hur konkreta de är

planerade utvecklingsåtgärder

 • hur åtgärderna organiseras och genomförs
 • kostnadskalkylen är realistisk
 • resultatens användbarhet och effekter i framtiden
 • eventuella ackumulerande effekter för andra aktörer
 • hur de strategiska målen främjas

Omfattningen av läroanstaltens verksamhet

 • statsandelsenheternas antal år 2021

Övriga urvalsgrunder för beviljande av understöd:
Kvalitets- och utvecklingsunderstöd kan beviljas samma sökande under högst tre på varandra följande år. 
Understöd beviljas för högst ett kvalitets- och utvecklingsprojekt per sökande med undantag för eventuella samprojekt.   
Understödet kan inte användas för att genomföra utbildning.
Den sökande har redogjort för tidigare beviljade understöd på det sätt som anges i beslutet
 

Finansieringsbeslut

Utbildningsstyrelsen strävar efter att fatta besluten om understöd senast 17.5.2021.

Ytterligare information

Ytterligare information ges av 

 • i frågor om innehållet i ansökan:
  undervisningsrådet Sonja Hyvönen, tfn 029 533 1072, svenskspråkig utbildning
  undervisningsrådet Heikki Tulkki, tfn 029 533 1971
   
 • i tekniska frågor som gäller ansökningsblanketten: valtionavustukset [at] oph.fi

eller assistent Leena Aikio-Einiö (tfn 029 533 1040), leena.aikio-einio [at] oph.fi