Statsunderstöd

Personalutbildning för undervisningsväsendet 2023

Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Utbildning som handleder för examensutbildning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik Personalutbildning
Status
Avgjord
Ansökningstid
14.12.2022 – 9.2.2023 kl 16:15
Ansökningsblankett
Attachments

Målet för den statligt finansierade personalutbildningen inom undervisningsväsendet är att främja kontinuerligt lärande och lika möjligheter att utveckla den kompetens som personalen inom utbildningsväsendet och småbarnspedagogiken behöver. Genom personalutbildningarna stöder man verkställandet av utbildningspolitiska reformer och utvecklar den kompetens som behövs för att svara på förändringar i omvärlden.

Lärarutbildningen har sedan 2016 utvecklats i nära samarbete med högskolornas och undervisningssektorns intressegrupper inom Lärarutbildningsforumet som är tillsatt av undervisnings- och kulturministeriet. Personalutbildningen stöder riktlinjerna i utvecklingsprogrammet som utarbetats inom Lärarutbildningsforumet och planen för genomförandet. I utvecklingsprogrammet fastslås tre mål för utbildning och fortbildning för lärare samt kontinuerligt lärande under arbetskarriären: omfattande grundläggande kompetens, expertis och aktörskap som skapar nytt och utveckling av den egna kompetensen och läroanstalten.

Personalutbildningen är avsedd för att utveckla kompetensen hos personalen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den grundläggande konstundervisningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998), yrkesutbildningen, vuxenutbildningen och det fria bildningsarbetet. Personer som deltar i utbildningen ska arbeta vid läroanstalter eller enheter på de ovannämnda utbildningsstadierna eller inom de ovannämnda utbildningsformerna.

I personalutbildningen för undervisningsväsendet ska både gemenskapens behov och de individuella behoven beaktas. Genom att erbjuda personalutbildning som ordnas på olika sätt stöds lika möjligheter till kompetensutveckling för personalen under hela arbetskarriären. Användningen av digitala lärmiljöer och lärande på arbetsplatsen främjar möjligheterna att delta i utbildning. Deltagande i utbildning stöder de lokala utvecklings- och fortbildningsplanerna samt stärker utvecklingen av kompetensen inom hela arbetsgemenskapen. Utgångspunkten för att utveckla kompetensen hos personalen är att utbildningarna ska vara kunskapsbaserade och aktuella samt svara på framtida kompetensbehov.

Rättsgrund och andra styrdokument

Målet för personalutbildningen är att

 • personalen inom undervisningsväsendet ska ha lika möjligheter att utveckla sin kompetens
 • förbättra ledarnas och chefernas ledarskapsfärdigheter
 • fördjupa deltagarnas kompetens inom det egna läroämnet och området samt de pedagogiska färdigheterna och bedömningskompetensen
 • förbättra välbefinnandet hos de lärande gemenskaperna
 • stärka kompetensen som behövs för att genomföra reformer inom utbildningen
 • utveckla en kunskapsbaserad fortbildning som utgår från ett behov och förutser framtida kompetensbehov
 • stärka en hållbar livsstil samt jämlikheten och likabehandlingen inom utbildningen.

Statsunderstödet kan sökas av kommuner, samkommuner, registrerade sammanslutningar eller stiftelser, universitet och yrkeshögskolor. Av de sökande organisationerna förutsätts kunskap om och erfarenhet av personalutbildning inom fostran eller undervisning.

Av anslaget som reserverats för personalutbildning inom undervisningsväsendet i statsbudgeten för år 2023 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av ungefär 15,4 miljoner euro.

Understödets användningstid börjar dagen efter beslutsdatumet och slutar 30.6.2025.

Det här specialunderstödet kräver ingen självfinansieringsandel. Den som i sista hand ska ha nytta av utbildningen är deltagaren, inte organisationen som ordnar utbildningen.

Ansökningstiden börjar 14.12.2022 och slutar 9.2.2023 klockan 16.15.

Ansökan ska vara sparad i det digitala ansökningssystemet senast den dag då ansökningstiden går ut klockan 16.15, då ansökningsblanketten stängs.

Den sökande ska på ansökningsblanketten ange e-postadresserna för de personer som har namnteckningsrätt och för kontaktpersonen samt den sökandes officiella e-postadress. Till dessa adresser skickas en länk om att ansökan lämnats in för handläggning samt beslutet i elektronisk form. Ansökan undertecknas inte.

Det är önskvärt att personalutbildningsprojekten inom undervisningsväsendet genomförs i nätverk med flera aktörer så att utbildningarnas innehåll på ett mångsidigt sätt anknyter till utbildningens tema och de olika aktörernas sakkunskap beaktas. I planeringen av utbildningarna ska man fästa uppmärksamhet vid att det genomsnittliga priset per kursdeltagardag och de genomsnittliga kostnaderna per deltagare är skäliga. I samprojekt lämnar en av de sökande (projektets kontaktperson) in en enda, gemensam ansökan. Av ansökan ska framgå varje enskild aktörs roll vid planeringen, genomförandet och uppföljningen av projektet.

Det rekommenderas att ett intentionsavtal om samarbetet upprättas mellan projektparterna redan i ansökningsskedet. Efter ett positivt understödsbeslut ska kontaktpersonen ingå samarbetsavtal med projektpartnerna. Då samarbetsavtalet görs upp ska man följa Utbildningsstyrelsens anvisningar som finns på Utbildningsstyrelsens webbplats: Allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd.

Statsunderstödet för personalutbildning täcker utgifterna för det understödda utbildningsprojektet och blir slutliga kostnader för organisationen. Det är avsett för direkta utgifter för utbildningen, som inte hade uppkommit utan projektet i fråga och som är nödvändiga för genomförandet av projektet. Endast direkta kostnader för projektet och sådana kostnadsposter som man kan visa att omedelbart har förorsakats av projektet kan finansieras med statsunderstödet. Sådana kostnader är till exempel en andel av utbildarens lön, hyra för arbetsutrymmen i proportion till den arbetstid som använts inom projektet och hyra för lokaler som använts för utbildningarna under utbildningstiden. Resekostnader godkänns enligt statens resereglemente. Kalkylerade och procentuella utgiftsposter, som inte bygger på faktiska utgifter som förorsakats av projektet och som hade uppkommit även utan projektet i fråga, godkänns inte som kostnader för det statsunderstödda projektet.

Med understödet finansieras inte till exempel forskningsverksamhet, kostnader för deltagarnas löner, vikarier, resor, måltider, kaffeservering och inkvartering, anskaffning av apparatur, tryckkostnader, deltagande i mässor eller evenemang eller presentationer på mässor, kostnader för styrgrupper eller andra planeringsgrupper, arbetshandledning eller mentorskap i små grupper (3–5 personer). Med understödet finansieras inte heller kostnader för profilering el. dyl för enskilda deltagare.

Understöd kan inte beviljas för utbildning som en enskild utbildningsanordnare (till exempel en kommun) eller huvudman för en läroanstalt ordnar för den egna personalen. Den sökande ska fästa uppmärksamhet på fördelningen mellan närutbildning och/eller nätbaserad utbildning och självständigt arbete. Andelen självständigt arbete får inte vara för stor.

Kopplingar till andra projekt samt finansieringsformer ska tydligt beskrivas i projektplanen och i budgeten för projektet.

I användningen av statsunderstödet, projektets ekonomi och vid anskaffningar i anslutning till projektet ska man iaktta anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd som finns på Utbildningsstyrelsens webbplats. 

Personalutbildningen inom undervisningsväsendet år 2023 har följande huvudteman:

 • Kompetens enligt läroämne och bransch
 • Språklig och kulturell kompetens
 • Bedömningskompetens
 • Digital kompetens och utnyttjande av teknik i pedagogiken
 • Hållbarhetskompetens
 • Delaktighet, trygghet och välbefinnande
 • Stöd för lärande, handledning och individuella lärstigar
 • Kontinuerligt lärande
 • Utveckling av den gemensamma verksamhetskulturen och ledarskapskompetens

När ansökan görs upp väljer man först det temaområde för vilket en projektplan presenteras. Därefter väljer man den huvudsakliga målgruppen och eventuella övriga målgrupper. Det är önskvärt med utbildningar som omfattar flera utbildningsformer och är tväradministrativa och inkluderar olika intressegrupper. Oberoende av temat stärker utbildningarna även digitala färdigheter.

Personalutbildningen inom undervisningsväsendet år 2023 har följande huvudteman:

Kompetens enligt läroämne och bransch

I det här temat ingår tre fokusområden: 1) utveckla omfattande grundläggande kompetens, 2) genomföra den nationella läskunnighetsstrategin 2030 och 3) främja professionell utveckling och samarbetsmöjligheter för lärare som undervisar i det andra inhemska språket.

Ett av de centrala målen i Lärarutbildningens utvecklingsprogram är att utveckla omfattande grundläggande kompetens i olika skeden av arbetskarriären. Vid utbildningarna inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och grundläggande konstundervisning utvecklas det pedagogiska och didaktiska kunnandet inom ett visst läroämne och lärhelheter, lärområden eller konstarter. I fortbildningarna inom yrkesutbildning och inom det fria bildningsarbetet utvecklas djupgående, forskningsbaserat substanskunnande i den egna branschen.

I utbildningar som stöder genomförandet av Den nationella läskunnighetsstrategin 2030 stärks undervisningspersonalens kompetens i multilitteracitet och samarbetet mellan undervisningspersonalen. Utbildningarna kan behandla till exempel

 • multilitteracitet och språkmedveten undervisning som en del av undervisningen i samtliga läroämnen
 • multilitteracitet samt undervisningsmetoder och arbetssätt inom läs- och skrivfärdigheter
 • ordkonst
 • förmåga att läsa kritiskt, medieläskunnighet och läsning i digitala miljöer
 • stöd för och bedömning av läsning och läskunnighet.

I utbildningar som stöder främjande av professionell utveckling och samarbetsmöjligheter för lärare som undervisar i det andra inhemska språket stärks genomförandet av Utvecklingsprogrammet för det andra inhemska språket. Syftet med utbildningarna är att öka motivationen för att lära sig det andra inhemska språket och eleverna och de studerande erbjuds autentiska möjligheter att använda det andra inhemska språket.

Utbildningarna kan behandla till exempel följande teman:

 • metoder som motiverar till språkstudier inom de olika utbildningsformerna
 • undervisning i modersmålsinriktad finska eller svenska
 • stödmaterial som produceras inom utvecklingsprogrammet
 • verksamhet i nätverk och intressegrupper
 • språkduschverksamhet inom småbarnspedagogiken och i förskoleundervisningen.

Språklig och kulturell kompetens

Syftet med utbildningarna är att erbjuda deltagarna information, metoder och verksamhetsmodeller som baserar sig på forskning. Utbildningarna ska stödja utvecklingen av en språkmedveten verksamhetskultur och integreringen av elever och studerande med invandrarbakgrund.  

Utbildningarna kan behandla till exempel

 • språkmedveten undervisning och språkmedvetna arbetssätt
 • ledning av en språkmedveten lärgemenskap som kännetecknas av språklig mångfald
 • stärkande av grundläggande färdigheter hos elever med invandrarbakgrund
 • utveckling av undervisningen i svenska/finska som andraspråk och litteratur
 • utveckling av undervisningen i romani, samiska och karelska
 • utveckling av undervisningen i det egna modersmålet
 • utveckling av den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen
 • utveckling av utbildning som handleder för examensutbildning
 • kulturell medvetenhet
 • kulturarvsfostran.

Inom yrkesutbildning kan innehållen även ha koppling till bland annat

 • språkmedvetenhet som en del av yrkesskickligheten
 • metoder som kombinerar innehåll och språkinlärning
 • flerspråkig undervisning
 • mångsidiga språkstigar
 • stöd för samarbetsformer och nätbaserad undervisning i språkundervisningen på andra stadiet
 • språkmedveten mentorsverksamhet under perioderna för lärande i arbetslivet.

Länk till kulturarvsstrategin: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164110/OKM_2022_20.pdf

Länk till återupplivningsprogrammet för finländsk romani: https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/suomen-romanikielen-elvytysohjelma-toimenpide-esityksineen

Länk till det språkpolitiska programmet: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164218

Bedömningskompetens

För att stärka kompetensen som berör bedömningen av eleven och den studerande kan man i utbildningarna behandla ändringar i bedömningen som är centrala för respektive utbildningsform och utvecklingen av en gemensam bedömningskultur i enlighet med riktlinjerna i grunderna. Utbildningarna kan behandla till exempel följande ämnen:

 • riktlinjerna för bedömningen i den grundläggande utbildningen samt de nya bedömningskriterierna för slutbedömningen och läsårsbedömningen i årskurs 6
 • bedömning enligt grunderna för gymnasiets läroplan
 • bedömning av muntlig språkfärdighet och muntlig kommunikation i gymnasiet
 • tillämpning av bedömningskriterierna för yrkesinriktade grundexamina och införande av bedömningskriterierna för gemensamma examensdelar
 • stärkande av bedömningskompetens inom yrkesutbildning
 • bedömning i slutskedet och inledningsskedet inom den grundläggande utbildningen för vuxna enligt de nya bedömningskriterierna
 • bedömning enligt grunderna för grundläggande konstundervisning och utveckling av den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning
 • bedömning inom det fria bildningsarbetets utbildning för läropliktiga samt bedömning i anslutning till kompetensbaserad utbildning med fri inriktning.

Digital kompetens och utnyttjande av teknik i pedagogiken

Informations- och kommunikationsteknik medför hela tiden nya möjligheter för mångsidigare lärmiljöer och lärande. För att utnyttja dessa möjligheter krävs det att undervisningspersonalen har tillräcklig pedagogisk och digital kompetens att tillämpa informations- och kommunikationstekniken på ett effektivt sätt. För att inlärningssituationerna ska vara meningsfulla är det viktigt att välja och använda ändamålsenliga digitala resurser. Även datasäkerhet samt ansvarsfullt och tryggt agerande på nätet blir allt viktigare. Med utbildningen kan man främja mer mångsidig användning av digitala miljöer till stöd för undervisning och lärande.

Vid utbildningar som behandlar digital kompetens kan till exempel följande ämnen behandlas:

 • beskrivningar av digital kompetens (publicerade i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet)
 • utarbetande av öppna digitala läromedel
 • kompetens med koppling till cybersäkerhet stärks
 • genomförande av undervisning med hjälp av till exempel simuleringar, robotik eller appar för förstärkt verklighet (AR) och virtuell verklighet (VR). 

Hållbarhetskompetens

Centrala teman som anknyter till att stärka en hållbar livsstil är klimatansvar, motverkan av förlusten av naturens mångfald, planetär hälsa och den cirkulära ekonomin.  Utbildningarna har fokus på att stärka kunskaper, färdigheter och inställningar med koppling till hållbarhetskompetens inom ledarskap, undervisning och handledning, samt inom enheternas verksamhetskultur. Utbildningarna kan vara inriktade på att tillämpa den europeiska kompetensramen för hållbar utveckling. Utbildningar om hållbarhetsvärden kan vara inriktade på en hållbar livsstil enligt ämnesområde, läroämne eller yrkesområde. Vid utbildningar med koppling till stärkande av en hållbar livsstil ska man beakta pedagogiska lösningar, användning av digitala verktyg, kunskapsbaserad verksamhet, ett pragmatiskt förhållningssätt och ny teknik.

En europeisk kompetensram i fråga om hållbar utveckling

Delaktighet, trygghet och välbefinnande

Den fysiska, psykiska och pedagogiska tryggheten och säkerheten i uppväxt och lärmiljön är en förutsättning för att kunna främja välbefinnandet och delaktigheten. Genom att beakta jämlikhet och icke-diskriminering ur olika perspektiv samt stärka elevernas och de studerandes egna och gemensamma engagemang skapas en grund för en socialt hållbar utveckling. 

Syftet med personalutbildningen för undervisningsväsendet är att erbjuda deltagarna information, metoder och verksamhetsmodeller som baserar sig på forskning och med vilka man kan främja barns, ungas och vuxnas delaktighet, trygghet och välbefinnande. Målsättningen är att utveckla verksamhetskulturen så att var och en ska uppleva att hen blir sedd samt att hen är en begåvad och betydelsefull person i den egna gemenskapen.

Med utbildningarna stöds till exempel

 • global fostran och demokratifostran
 • utveckling av den gemensamma elev- och studerandevården
 • stöd för implementeringen av planer för jämställdhet och likabehandling, inklusive könens mångfald
 • utveckling av en verksamhetskultur som motverkar mobbning, våld (inklusive könsbaserat våld och rasism) och trakasserier
 • skapande av en trygghetsfrämjande verksamhetskultur vid skolor och läroanstalter
 • utveckling av internatverksamhet.

Stöd för lärande, handledning och individuella lärstigar

Stöd för utvecklingen och lärandet har en central roll i genomförandet av jämlikheten och likabehandlingen inom utbildningen. Eleverna och de studerande har rätt att få tillräckligt stöd såväl i den småbarnspedagogiska verksamheten som i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och i studierna på andra stadiet samt i övergångsskedena under lärstigen. Stödet ska vara individuellt och långsiktigt planerat samt flexibelt och av jämn kvalitet och det ska kunna ändras enligt behov. Personalutbildningen inom undervisningsväsendet ska erbjuda forskningsbaserad information, metoder och verksamhetsmodeller som stöder elevernas/de studerandes utveckling och lärande samt individuella lärstigar och ledarskap. Då stödet planeras och genomförs är det viktigt att även ta i beaktande olika specialgrupper, till exempel elever och studerande med invandrarbakgrund.

Syftet med utbildningen är att säkerställa det tidiga stödet och ett förebyggande förhållningssätt, identifiering av inlärningssvårigheter och stärkande av inklusionen i samtliga situationer inom småbarnspedagogik och utbildning. Med utbildningarna stärks personalens pedagogiska färdigheter och handledningsfärdigheter att möta eleven eller den studerande. Inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är att målet även att stödja kompetensen inom specialpedagogik och ordnandet och genomförandet av det allmänna, intensifierade och särskilda stödet. Inom utbildningen som riktar sig till lärare i gymnasiet är målet att stödja kompetensen som berör specialundervisning och annat stöd för lärandet. Inom yrkesutbildning stöds personlig tillämpning i studierna samt stärkande av processerna för identifiering och erkännande av kunnande och tillämpning av avvikelse från examensgrunderna. Centralt är även stöd för lärande i arbetslivet och processerna för arbetslivssamarbetet samt att säkerställa tillgången på lämpliga arbetsplatser och rutinerna för introduktion för arbetsplatshandledare.

Utbildning kan ordnas för att utveckla det yrkesövergripande samarbetet och stödja förfaranden för kompanjonundervisning. Det är även viktigt att stödja verkställandet av den utvidgade läroplikten, pedagogiken vid övergångsskeden och samarbetet mellan olika aktörer. Det ökade behovet av handledningen hänför sig till exempel till ansökningsskedet och i situationer då en studerande ämnar avbryta studierna.

Syftet med personalutbildningen är att stärka elev- och studiehandledarnas och lärarnas förutsättningar samt mångsidiga kompetens att genomföra elev- och studiehandledning och karriärhandledning. Syftet med utbildningarna är att utveckla och stärka genomförandet av en systematisk och forskningsbaserad elev- och studiehandledning som håller hög kvalitet, samt elev- och studiehandledningens verksamhetssätt och kontinuitet från den grundläggande utbildningen till andra stadiet och vidare till fortsatta studier och arbetslivet. I utbildningarna ska man iaktta riktlinjerna i Programmet för att utveckla studiehandledningen.

Kontinuerligt lärande

Det kontinuerliga lärandet omfattar både formellt lärande enligt ett utbildningssystem och lärande som sker utanför utbildningssystemet och som är helt oberoende av det. Kontinuerligt lärande kräver mångsidig och kontinuerlig utveckling av undervisningspersonalens kompetens och samarbete mellan olika aktörer. Det behövs tillvägagångssätt och verktyg (inklusive digitala lösningar) för att kartlägga kompetensbehoven och identifiera och erkänna kunnande i olika situationer där kunnande definieras.

Utbildning kan erbjudas inom till exempel följande ämnesområden:

 • stärka kompetensen om identifiering och erkännande av kunnande
 • samarbetskompetens inom nätverk vid genomförande av kontinuerligt lärande, serviceekosystem, samarbete mellan läroanstalter och näringslivet samt prognostisering av kompetensbehov
 • nya verktyg och verksamhetsmodeller för identifiering och erkännande av kunnande: införande av digitala verktyg och mindre kompetenshelheter
 • kompetensbaserade utbildningsmodeller för fritt bildningsarbete.

Utveckling av den gemensamma verksamhetskulturen och ledarskapskompetens

Att utveckla den gemensamma verksamhetskulturen och stärka ledarskapskompetensen gäller ledarskap som berör främjandet av en utvecklings- och försöksbaserad kultur, implementeringen av grunderna för läroplaner, examina och utbildningar, verksamhetsmiljön och förändringar, strategiskt och pedagogiskt ledarskap, ledarskap som berör kompetens i hållbar utveckling och ledarskap som gäller lärmiljöer och digitala helhetslösningar. Utbildningarna ska också stärka kvaliteten och en kvalitetsfrämjande kultur, ledarskap som främjar välbefinnandet samt stödja arbetshälsan bland ledare inom utbildning och småbarnspedagogik.

Utbildningarna ska stärka ledarskapets gemenskapsfrämjande roll och främja inkluderande ledarskap samt ett ledarskap som främjar inklusion. Vid utbildningarna beaktas forskning, utvärderingar och respons vid utvecklingen av ledarens eget ledarskap och den gemensamma verksamhetskulturen. Utbildningarna kan behandla utbyte av yrkeserfarenheter, stöd för ledarskap och att dela kompetens inom arbetsgemenskapen.

Utbildningarna kan också fokusera på lärarledarskap och då kan temana som behandlas beröra lärarens ansvar för fostran och undervisning, lärarens eget arbete som ledare och utvecklare, lärarens inverkan på arbetsgemenskapens pedagogik och rollen som en ledare i teamet. Ett tema kan också vara delat ledarskap ur lärarens synvinkel.

Det har konstaterats att det finns ett behov av utbildningar till stöd för att identifiera och utnyttja kompetens hos personer i olika skeden av arbetskarriären, utveckla stödet för lärare i början av arbetskarriären, hantera utmaningar i arbetet och utbyta yrkesmässiga erfarenheter.

Utbildningarna ska främja ledningen av en proaktiv och lärande verksamhetskultur samt användningen av gemenskapsfrämjande verksamhetssätt. Utbildningen kan också förbereda för ledarskap och kan till exempel ha olika ledarskaps- och utvecklingsteam som målgrupp.

För ett positivt beslut krävs att

 • sökanden är behörig att söka understöd
 • sökanden har redogjort för användningen av tidigare beviljade statsunderstöd
 • villkoren som gäller målgrupperna uppfylls
 • utbildningsprojektets innehåll motsvarar det temaområde som ansökan riktar sig till
 • ett budgetförslag som gjorts upp i Utbildningsstyrelsens Excel-mall har bifogats till ansökan
 • budgeten har gjorts upp enligt anvisningarna.

Ansökningarna utvärderas enligt följande kriterier:

 • utbildningen utgår från ett behov
 • utbildningen är kunskapsbaserad
 • målen som ställts upp för ansökan uppfylls
 • långsiktighet som stöd för utvecklingen inom yrket
 • handledning och stöd för att säkerställa genomförandet av utbildningsprogrammet
 • den sökandes kompetens och utbildarnas behörighet
 • organiseringen och genomförandet av projektet samt användningen av informations- och kommunikationsteknik
 • projektplanen är ekonomiskt realistisk
 • produkterna är ändamålsenliga och delas öppet
 • fortbildningens omfattning (antalet studiepoäng) i förhållande till fortbildningens genomförande och innehåll.

Besluten om finansiering fattas i början av maj 2023 då alla ansökningar har behandlats. Besluten skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till de aktörer som anges i ansökan.

Undervisningsrådet Sonja Hyvönen, tfn 029 533 1072, svenskspråkig utbildning

E-postadressen har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)