Statsunderstöd

Projektunderstöd för gymnasiernas internationella verksamhet 2024

Gymnasieutbildning Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
26.2.2024 – 4.4.2024 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
190 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Yvonne Nummela, tfn 0295 331 523 (svenskspråkig utbildning)
Ledande sakkunnig Nina Eskola, tfn. 0295 338 582

Internationella kunnandet innefattar värnandet om miljön, mänskliga rättigheter samt språklig och kulturell mångfald. Projekten kan främja ekosocial bildning och kulturell läskunnighet samt stärka den mångsidiga kompetensen enligt läroplansgrunderna.

Rättsgrund:
Statsbudgeten för 2024, moment 29.20.35.03
Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009
Statsunderstödslagen 688/2001 

Det allmänna målet för understödet är att utveckla och göra internationaliseringen
mångsidigare i läroplansarbetet, undervisningen och lärandet. Samtidigt är målet att med
internationell verksamhet öka ansvarstagandet för och förbättra kvaliteten på det
internationella kunnandet bland annat genom att fästa uppmärksamhet vid mänskliga
rättigheter, språklig och kulturell mångfald samt värnande om en hållbar miljö. Målet är även
att genom internationell verksamhet främja ekosocial bildning och kulturell läskunnighet. Med
ekosocial bildning avses att människan förstår sin roll som en del av världsalltet, såväl naturen
som andra människor, och tar sitt ansvar som en del av denna helhet. Med kulturell
läskunnighet avses förmågan att fungera i växelverkan och på ett empatiskt sätt som en del av
gemenskaper som präglas av kulturell mångfald.
 

Tyngdpunkterna för ansökan grundar sig på målen för avsnitt 4.7 i FN:s handlingsplan för hållbar
utveckling (Agenda 2030), med hjälp av vilken man strävar efter att försäkra sig om att
studerande har det kunnande som behövs för att främja en hållbar utveckling. I avsnittet
betonas mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och
globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till
hållbar utveckling. Målen stöder också ny pedagogik, som betonar förmågan att granska och
tolka verkligheten som förändras och där vi lever och oss själva som en del av den. Mera
information finns på
- Hållbar framtid (oph.fi/sv)
- På finska: Kampanjen Futures of education (oph.fi)
- På finska: Publikation om transformativ utbildning (oph.fi)
 

A) UTVECKLINGSPROJEKT INOM INTERNATIONALISERING
Det allmänna målet för utvecklingsprojekten är att utveckla och göra internationaliseringen
mångsidigare i läroplansarbetet, undervisningen och lärandet. Målet är samtidigt att förbättra
kvaliteten på och effekten av den internationella verksamheten inom undervisningen.

Med understödet stöds projekt vars syfte är att:

 • erbjuda studerande jämlika möjligheter att tillägna sig de kunskaper och färdigheter samt
  den värdegrund som anknyter till ekosocial bildning och ett globalt medborgarskap
 • mångsidigt utnyttja språkkunskaper som förvärvats i skolan eller på andra sätt som en del av
  den internationella fostran
 • främja kulturell läskunnighet, det vill säga förmågan att fungera i växelverkan och på ett
  empatiskt sätt som en del av gemenskaper som präglas av kulturell mångfald
 • stärka den mångsidiga kompetensen enligt läroplansgrunderna, med beaktande av
  möjligheten för de studerande att utveckla sitt internationella kunnande.
   

Understöd kan även beviljas till internationella projekt som främjar särskilt kunnande.

B) KOORDINERINGSPROJEKT FÖR INTERNATIONALISERING
Koordineringsprojekt för internationalisering samlar och vidareutvecklar i samarbete med
Utbildningsstyrelsen de goda verksamhetssätt som uppkommit i projekt som fått
statsunderstöd för internationalisering. Projekten skapar nätverk för utveckling av internationell
verksamhet på nationell och regional nivå. 

Den koordinerande organisationens utvecklingsverksamhet i syfte att stärka internationalisering kan ingå i
koordineringsprojektet. Koordineringsprojektens andel av statsunderstöd som beviljas kan
uppgå till högst 20 procent.

Koordineringsprojekten för internationalisering ska fokusera på följande utvecklingsteman: 

 • Stärkande av transformativ (förnyande) pedagogik som en del av skolornas
  internationella verksamhet och verksamhetskultur
 • Främjande av konstruktiv kommunikation
 • Arbete för att främja målen i avsnitt 4.7 i FN:s handlingsplan Agenda 2030
 • Utveckling av Finlands Unesco-ASPnet skolnätverk och dess ambassadörsverksamhet i
  samarbete med Utbildningsstyrelsen
 •  Internationell verksamhet inom såväl svenskspråkiga skolor som inom den
  svenskspråkiga småbarnspedagogiken.
   

I första hand prioriteras utvecklings- och koordineringsprojekt som

 • tar fram innovativa och kostnadseffektiva sätt som kan utnyttjas mångsidigt för att agera
  internationellt och globalt
 • skapar en strategi och/eller verksamhetsmodell för internationell verksamhet inom
  gymnasieutbildning för utbildningsanordnaren eller på lokal nivå, om en sådan inte redan
  existerar. Strategin ska bidra till lika möjligheter att delta i internationell verksamhet.
   

Statsunderstödet är inte avsett för projekt som kan finansieras inom programmen Erasmus+
eller Nordplus.
Mer information:

Understöd kan beviljas kommuner, samkommuner och privata sammanslutningar med antingen
skyldighet eller tillstånd att ordna gymnasieutbildning eller att driva en läroanstalt. Statliga
läroanstalter kan medverka i projekt som får statsunderstöd, men inte själva vara mottagare av
statsunderstöd. 

Av anslaget i statsbudgeten för 2024 utlyser Utbildningsstyrelsen statligt specialunderstöd till
ett belopp av totalt 190 000 euro.
Statsunderstödet beviljas av anslaget för år 2024. Understödet kan användas från och med
datumet för finansieringsbeslutet fram till 31.12.2025. 

Ansökan om statsunderstöd görs på en elektronisk ansökningsblankett (länk nedan). Ansökan görs i utbildningsanordnarens namn. Den som anges som undertecknare av ansökan ska ha namnteckningsrätt inom organisationen.

I frågor som gäller den elektroniska ansökan kan du kontakta Utbildningsstyrelsen på adressen
valtionavustukset(at)oph.fi.

För utvecklingsprojekt inom internationalisering är den sökandes självfinansieringsandel minst 20 procent av budgeten som kan täckas med statsunderstöd. Inom alla projekt får de sammanlagda kostnaderna för internationella resor samt kostnader som hänför sig till informations- och kommunikationsteknologi i regel utgöra högst 50 procent av de kostnader som täcks av statsunderstödet. 

 

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier:

 • projektets mål och verksamhet för att nå målen
 • projektplanen är tydlig och genomförbar
 • projektets samarbetsnätverk i Finland och/eller internationellt
 • projektarbetets koppling till den sökandes lokala strategi för internationell
  verksamhet eller planering av strategin
 • de studerandes delaktighet
 • projektidéns nyhetsvärde
 • åtgärder för att sprida projektets resultat och produkter
 • förändring eller förbättring som eftersträvas med projektverksamheten
 • hur realistisk projektets kostnadskalkyl och tidtabell är
 • om flera ansökningar är lika bra, gynnas de sökande som under de senaste fem
  åren inte har beviljats statsunderstöd för internationalisering. 
   

Ansökningstiden för statsunderstödet börjar 26.2.2024 och avslutas 4.4.2024 kl. 16.15
ansökan ska vara inlämnad till Utbildningsstyrelsen. Ansökan om understöd görs på
Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningsblankett. Den som bereder ansökan svarar för att
de personer som har namnteckningsrätt känner till och har godkänt ansökan.
Utbildningsstyrelsen behandlar inte försenade ansökningar.
Utbildningsstyrelsen meddelar besluten om statsunderstöd elektroniskt. Beslutet skickas till den
adress som på den elektroniska ansökningsblanketten angetts som den sökandes officiella epostadress.
Utbildningsstyrelsen strävar efter att fatta beslut om beviljandet av understöd inom maj
månad.