Statsunderstöd

Statens specialunderstöd för att stärka kunskaperna i undervisningsspråket och grundläggande färdigheter hos elever med invandrarbakgrund samt för att stödja övergångar

Status
Avgjord
Ansökningstid
29.3.2022 – 3.5.2022 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
12 000 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Sonja Hyvönen

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen har inlett ett åtgärdsprogram som ska stödja inlärnings- och skolgångsfärdigheterna hos elever som har flyttat till Finland. Programmet är en del av den grundläggande utbildningens utvecklingsprogram Utbildning för alla. Åtgärdsprogrammet genomförs åren 2022–2026 och tar särskild fokus på elever i årskurserna 7–9. Syftet med åtgärdsprogrammet är att stärka språkkunskaperna, studie- och skolgångsfärdigheterna samt de grundläggande färdigheterna i synnerhet hos elever med ett främmande språk som modersmål och nyanlända elever. Syftet är också att säkerställa smidiga övergångar till andra stadiet och från förberedande undervisning till allmän undervisning. I genomförandet av åtgärdsprogrammet deltar undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU).

Utbildningsstyrelsen utlyser som en del av åtgärdsprogrammet statsunderstöd till ett belopp av 12 miljoner euro för utvecklingsprojekt som utbildningsanordnarna genomför.

Rättsgrund och andra styrdokument:

 • Statsunderstödslagen (688/2001)
 • Regeringsprogrammet 2019, 10.12.2019

Understödet kan endast beviljas kommuner, samkommuner eller privata utbildningsanordnare med antingen skyldighet eller tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning eller att driva en läroanstalt. Understödet kan inte sökas för grundläggande utbildning för vuxna. Statliga läroanstalter kan medverka i projekt som får statsunderstöd, men inte själva vara mottagare av statsunderstöd. Understödet får inte användas för att finansiera understödsmottagarens basverksamhet.

 

Av anslaget under moment 29.10.20.4.3 i statsbudgeten för 2022 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av högst 12 miljoner euro för att stärka kunskaperna i undervisningsspråket och språket inom olika kunskapsområden samt studie- och skolgångsfärdigheterna och de grundläggande färdigheterna och hos elever med invandrarbakgrund i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen samt för att stödja smidiga övergångar. Anslaget utgör en del av programmet Utbildning för alla som ingår i regeringsprogrammet https://okm.fi/sv/kvalitetsprogram.

Understödets användningstid börjar dagen efter beslutsdatumet och slutar 31.7.2024.

Statsunderstöd beviljas för högst 90 procent av projektets totala kostnader, vilket innebär en självfinansieringsandel på minst 10 procent för den sökande.

Ansökningstiden börjar 29.3.2022 och slutar 3.5.2022 klockan 16.15. Ansökan görs i det digitala ansökningssystemet. Länk till ansökningsblanketten: https://statsunderstod.oph.fi/avustushaku/383/?lang=sv

Ansökan ska vara sparad i det digitala ansökningssystemet senast den dag då ansökningstiden går ut klockan 16.15, då ansökningsblanketten stängs.

Den sökande ska på ansökningsblanketten ange e-postadresserna för de personer som har namnteckningsrätt och för kontaktpersonen samt den sökandes officiella e-postadress. Till dessa adresser skickas en länk om att ansökan lämnats in för handläggning samt beslutet i elektronisk form. Ansökan undertecknas inte.

Projekt kan också genomföras i nätverk bestående av flera utbildningsanordnare. I samprojekt lämnar den huvudsakliga sökande sammanslutningen/organisationen in en enda, gemensam ansökan. Av ansökan ska framgå varje enskild aktörs roll vid planeringen, genomförandet och uppföljningen av projektet. Anvisningar för samprojekt finns i de allmänna anvisningarna för sökande och användare av statsunderstöd: https://www.oph.fi/fi/yleisia-ohjeita-valtionavustusten-hakijoille-ja-kayttajille

Det rekommenderas att ett intentionsavtal om samarbetet upprättas mellan projektparterna redan i ansökningsskedet. Efter ett positivt understödsbeslut ska kontaktpersonen ingå samarbetsavtal med projektpartnerna. Då samarbetsavtalet görs upp ska man följa Utbildningsstyrelsens anvisningar som finns på Utbildningsstyrelsens webbplats: Allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Allm%C3%A4nna_anvisningar_f%C3%B6r_s%C3%B6kande_och_anv%C3%A4ndare_av_statsunderst%C3%B6d_2021_saav.pdf

I användningen av understödet och i projektets ekonomi ska man tillämpa de allmänna anvisningarna för sökande och användare av statsunderstöd: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Allm%C3%A4nna_anvisningar_f%C3%B6r_s%C3%B6kande_och_anv%C3%A4ndare_av_statsunderst%C3%B6d_2021_saav.pdf

Syftet med understödet är att främja utvecklingen av bestående verksamhetsmodeller, strukturer och förfaringssätt. De sökande önskas engagera sig i samarbetet som berör uppföljningen av projektverksamheten. 

Understödet kan inte användas för att finansiera forskning.

Understöd beviljas inte om det för samma verksamhet beviljats annan finansiering av Utbildningsstyrelsen eller annan utomstående offentlig finansiering har beviljats en projektpart, till exempel från undervisnings- och kulturministeriet eller från EU.

Understöd beviljas för följande åtgärdshelheter, som beskrivs nedan med hjälp av konkreta exempel. Den sökande kan ansöka om understöd för en eller flera av följande åtgärdshelheter:

Åtgärder för att stärka de grundläggande färdigheterna hos elever med invandrarbakgrund i årskurserna 7–9: Åtgärderna kan till exempel vara att utveckla stödundervisning som ges av en ämneslärare för att öva de grundläggande färdigheterna, specifikt stöd som ges av en speciallärare på heltid för att öva till exempel gestalningsförmågan eller förmågan att läsa flytande. Åtgärderna kan vara att kartlägga och rikta digitalt och tryckt stödmaterial som stöd för elevens studier, att stärka verksamhetssätten inom elevhandledningen och den intensifierade personliga elevhandledningen i syfte att stödja elevens inlärningsfärdigheter och -strategier samt för att stödja elevens förmåga att fatta beslut om sin framtid.

Åtgärder för att i ett tidigt skede identifiera och förebygga utmaningar som anknyter till elevernas lärande, i synnerhet språkliga och neuropsykiatriska utmaningar och utmaningar som hänför sig till ett trauma eller till skolgången: Åtgärderna kan till exempel vara att skapa verktyg för att kartlägga utmaningar (blankett för att kartlägga bakgrundsuppgifter och skapa en helhetsbild, intervju med vårdnadshavare, synpunkter som samlas in av läraren i elevens eget modersmål och av dem som undervisar eleven). Det kan vara frågan om åtgärder för att skilja mellan utmaningar som har att göra med hur eleven lär sig undervisningsspråket och utmaningar som beror på andra inlärningssvårigheter. Åtgärderna kan till exempel också gå ut på att organisera och planera samarbete med lärare i svenska/finska, speciallärare, psykolog och kurator samt skolhälsovården, förebyggande och habiliterande åtgärder och arbetsfördelning samt uppföljning av åtgärderna.

Åtgärder för att utveckla kompanjonundervisningen och det språkliga stödet för att stödja studierna i olika läroämnen och för att stärka elevernas läsfärdigheter och textkompetens: Åtgärderna kan till exempel vara att planera kompanjonundervisning med ämneslärare och lärare i svenska/finska eller speciallärare (antalet gemensamma lektioner, undervisningens mål och innehåll). Åtgärderna kan också gälla arbetsfördelning och etablering av språkmedvetna arbetssätt (centrala begrepp, begreppskarta, textkompetens i läroämnet, färdigheter att känna igen texttyper, handledd läsning, förklaringar till begrepp, färdigheter att producera egen text). Åtgärderna kan vara stöd för ämnesläraren/klassläraren i användningen av språkmedvetna arbetssätt (stödmaterial, t.ex. begreppskartor över centrala begrepp, modelltexter över olika texttyper och tillhörande uppgifter, modellfrågor för att förklara begrepp, material som gör det lättare att känna igen strukturerna i språket inom ämnesområdet i fråga).

Åtgärder för att främja och stödja en smidig övergång från förberedande undervisning till grundläggande utbildning och till grundläggande utbildning för vuxna, utbildning i övergångsskedet och utbildning på andra stadiet: Åtgärderna kan vara till exempel stöd i undervisningen efter förberedande undervisning i nära anslutning till ämnesundervisning och/eller genom att erbjuda individuell stödundervisning (språkligt stöd för att stärka kunskaper i svenska/finska, stärka textkompetensen i olika läroämnen i samarbete med ämnesundervisningen), stöd som läraren i svenska/finska ger till ämnesläraren när eleven övergår från förberedande undervisning till den grundläggande utbildningen (språkmedvetna arbetssätt, kompanjonundervisning, hur man känner igen och lär sig texttyper som är karakteristiska för läroämnet), utveckling av samarbete och gemensamma verksamhetsmodeller för att utbyta information mellan grundläggande utbildning, utbildning i övergångsskedet, grundläggande utbildning för vuxna och utbildning på andra stadiet (framförhållning vad gäller stödåtgärder som behövs, hur innehåll som studerats i den grundläggande utbildningen motsvarar innehållen i den grundläggande utbildningen för vuxna), utveckling av samarbetsmodell för den grundläggande utbildningen och utbildning i övergångsskedet (höjandet av vitsord i Hux-utbildningen, handledning, utlämnande av information osv.).

Åtgärder för samarbetet mellan hemmet och skolan, stöd med läxor samt åtgärder för att stärka stödet på elevernas eget språk och stödet på flera språk i undervisningen i olika läroämnen: Åtgärderna kan till exempel vara samarbete med vårdnadshavarna (till exempel stödpersoner för samarbete mellan hemmet och skolan, uppmuntran och starkare delaktighet för vårdnadshavarna med hjälp av regelbundna sammankomster, produktion av digitalt eller tryckt material på olika språk som tar fasta på läroplanens innehåll och i synnerhet grunderna för bedömningen och på utbildning i övergångsskedet och alternativ till utbildning på andra stadiet), läxläsningsklubbar och stödundervisning på det egna modersmålet i matematiska och naturvetenskapliga ämnen och realämnen såsom historia och samhällslära, utveckling av gruppbildningen bland eleverna och olika former av kamratstöd, samarbete med ungdomstjänsterna.

Åtgärder för att utarbeta undervisningsmaterial som stöder lärandet i språket inom olika kunskapsområden: Åtgärderna kan till exempel vara att göra en kartläggning av befintliga material och samla in informationen i en gemensam materialbank, att producera material som är fritt tillgängligt (begreppskartor och centrala begrepp jämte förklaringar, material som underlättar att känna igen olika texttyper, material som underlättar läsningen, material som underlättar tolkningen av uttryck, grafer och tabeller som är typiska för kunskapsområdet, modeller över texttyper och material med vilket eleven kan öva producera egna texter utifrån modellerna), göra en kartläggning av digitala material på olika språk samt inkludera dem som stöd för undervisningen i synnerhet i årskurserna 79.

Särskilda utmaningar bland små utbildningsanordnare när det gäller att ordna stöd för elever med invandrarbakgrund: Åtgärderna kan vara till exempel lösningar för samarbete mellan kommuner och användning av ny teknologi.

För ett positivt beslut krävs att

 • sökanden är behörig att söka understöd
 • ansökan har lämnats in i Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningstjänst inom utsatt tid. Försenade ansökningar behandlas inte.
 • innehållet i ansökans innehåll motsvarar de teman som angetts i ansökningsmeddelandet
 • understödet används inom dess användningstid.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 • projektets mål och verksamhet
 • de konkreta resultat som eftersträvas med projektet
 • hur realistisk projektets kostnadskalkyl är
 • hur projektets resultat och produkter sprids
 • bedömningen av projektet

Avsikten är att besluten om finansiering fattas i maj-juni 2022. Beslutet skickas från Utbildningsstyrelsens digitala statsunderstödssystem till kontaktpersonen som anges i ansökan samt till den sökande organisationens officiella e-postadress. En förteckning över mottagarna av statsunderstöd publiceras på denna sida.

Undervisningsrådet Sonja Hyvönen, sonja.hyvonen [at] oph.fi (svenskspråkig utbildning)

Undervisningsrådet Katri Kuukka, katri.kuukka [at] oph.fi