Statsunderstöd

Statens specialunderstöd för att stöda verkställandet av gymnasiereformen 2019 (tilläggsansökan)

Gymnasieutbildning
Status
Avgjord
Ansökningstid
2.10.2019 – 6.11.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Statsunderstöd
3 000 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Pamela Granskog

Urvalsgrunder

Verksamheten motsvarar tyngdpunkterna och målen som anges i ansökningsmeddelandet
Kostnadskalkylen är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten
Verksamheten har effekt och resulterar i konkreta produkter som kan spridas
De kunskaper och lösningsmodeller som verksamheten resulterar i utvärderas på flera olika sätt under finansieringsperioden
Antalet studerande (används som beräkningsgrund för fördelningen av understödet)

Fokusområden

Stödja den lokala läroplansprocessen
Utveckla ledarskapet för gymnasieutbildningen
Utveckla gymnasieutbildningens verksamhetskultur, pedagogik och lärmiljöer
Utveckla samarbetet med högskolorna och arbetslivet
Stärka internationaliseringen
Utveckla förfarandena med kvalitetssäkring i gymnasieutbildningen