Statsunderstöd

Statens specialunderstöd för att stödja elever med invandrarbakgrund i utbildningens övergångsskeden: integration av undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen

Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Välbefinnande Integration Jämlikhet och delaktighet
Status
Pågående
Ansökningstid
4.11.2020 – 30.11.2020 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
500 000 €

Ytterligare information:
undervisningsrådet Sonja Hyvönen tfn 029 5331072
e-postadress: fornamn.efternamn [at] oph.fi

Bakgrund och mål

I Finland är skillnaden i kunskapsnivån mellan elever med invandrarbakgrund och elever som tillhör majoritetsbefolkningen internationellt sett stor. Till exempel i PISA-undersökningarna har observerats att skillnaderna i kunskapsnivån mellan elever med invandrarbakgrund och elever som tillhör majoritetsbefolkningen när det gäller läsfärdigheter, matematik och naturvetenskaper motsvarar kunnande som förvärvas under ungefär två läsår. En stor del av skillnaderna i kunnande kan förklaras med att eleverna med invandrarbakgrund har bristfälliga språkkunskaper och en svagare socioekonomisk bakgrund. Stödet för kunnandet hos elever med invandrarbakgrund handlar om att förbättra deras förutsättningar för lärande och utveckla läsfärdigheterna. Åtgärder som stödjer kunnandet bör inledas redan i barndomen, eftersom läsfärdigheten utvecklas redan i småbarnspedagogiken.  

Undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen styrs av Utbildningsstyrelsens grunder för läroplanen för undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen (2015). Enligt grunderna är de centrala målen för den förberedande undervisningen att främja elevens kunskaper i svenska eller finska samt att ge nödvändiga förutsättningar för att övergå till den grundläggande utbildningen. Syftet med den förberedande undervisningen är även att främjande elevens harmoniska utveckling och integrering i det finländska samhället.

Rättsgrund

 • Extra statsunderstöd enligt 45 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)
 • Statsunderstödslagen (688/2001)
 • Lagen om grundläggande utbildning (628/1998) 5 § och 9 §

Särskilda tyngdpunkter för ansökan är att

 • för elever i förberedande undervisning stödja integreringen i övergångsskedet från förberedande undervisning till förskoleundervisning eller grundläggande utbildning
 • utveckla och etablera goda verksamhetssätt för integreringen under den förberedande undervisningen och särskilt vid övergången till förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

 

Vem kan söka?

Statsunderstödet beviljas sådana utbildningsanordnare som ordnas undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen.

Nödvändiga förutsättningar för att beviljas understöd:

 • Den sökande är behörig att söka understöd.
 • Ansökan har lämnats in i Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningstjänst inom utsatt tid. Försenade ansökningar behandlas inte.
 • Syftet med användningen av understödet är förenligt med målen för användningen av det.
 • Understödet används inom dess användningstid.
 • Av ansökan framgår de uppgifter som förutsätts i ansökningsmeddelandet.

Finansiering och finansieringsperiod

Understödet beviljas på basis av ansökningarna till sådana utbildningsanordnare som ordnar undervisning som förbereder för förskoleundervisning och grundläggande utbildning och understödet kan användas åren 2020–2022.

Av anslaget under moment 29.10.20.5 i statsbudgeten för år 2020 utlyser Utbildningsstyrelsen statens specialunderstöd till ett belopp av 500 000 euro. Understödets användningstid börjar på den dag som följer dagen för understödsbeslutet och upphör 31.7.2022.

Statsunderstöd beviljas för högst 90 % av projektets totala kostnader, vilket innebär att projektets självfinansieringsandel är minst 10 %.

Avustus tulee käyttää

Understödet ska användas för att stödja integreringen för elever i förberedande undervisning genom att utveckla och etablera goda verksamhetssätt för integreringen i övergångsskedet från förberedande undervisning till förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt för integreringen till den grundläggande utbildningen under den förberedande undervisningen.

Projekten ska iaktta de mål för förberedande undervisning och integration som anges i Grunderna för läroplanen för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen (2015).

Den sökande ska ta del av Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd.

Understöd beviljas inte om det för samma verksamhet beviljats annan finansiering av Utbildningsstyrelsen eller annan utomstående offentlig finansiering har beviljats en projektpart, till exempel från undervisnings- och kulturministeriet eller från EU. 

Ansökan och anvisningar

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. De som anges som undertecknare ska ha namnteckningsrätt för utbildningsanordnaren.  Ansökningstiden för detta statsunderstöd börjar 4.11.2020 och slutar 30.11.2020 kl. 16.15. Försenade ansökningar behandlas inte.

En länk till ansökningsblanketten finns uppe på denna sida.

Bedömning av ansökan

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 • projektets mål och verksamhet
 • de konkreta resultat som eftersträvas med projektet
 • hur realistisk projektets kostnadskalkyl är
 • spridningen av projektets resultat och produkter
 • hur projektet utvärderas

Beslut om finansiering

Besluten fattas när alla ansökningar är behandlade. Målet är att besluten om finansiering fattas inom december månad.