Statsunderstöd

Statens specialunderstöd till gymnasieutbildningen för att jämna ut följderna av undantagsförhållandena som coronaviruset förorsakat

Gymnasieutbildning Coronavirussituationen
Status
Avgjord
Ansökningstid
16.6.2020 – 24.8.2020 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Statsunderstöd
17 000 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Pamela Granskog, tfn 029 533 1688 (svenskspråkig utbildning)
Undervisningsrådet Kimmo Koskinen, tfn 029 533 1107
Undervisningsrådet Teijo Koljonen, tfn 029 533 1524
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@oph.fi

Syftet med statsunderstödet är att stödja anordnarna av gymnasieutbildning i finansieringen av tilläggsresurser som behövs för undervisning, handledning och stödåtgärder på grund av coronavirusepidemin. Målet är att förbättra de gymnasiestuderandes förutsättningar att fortsätta sina studier enligt grunderna för gymnasiets läroplan läsåret 2020–2021.

Från och med 18.3.2020 ordnades undervisningen och handledningen i gymnasiet i huvudsak som distansundervisning och -studier samt i form av självständiga studier. På grund av lärarnas och de studerandes goda digitala kompetens samt tillgången till digital utrustning och digitala läromedel, fanns det inom gymnasieutbildningen tämligen goda möjligheter att ordna undervisningen och handledningen på alternativa sätt. Trots det här orsakade avsaknaden av närundervisning utmaningar för den normala utvecklingen av de studerandes kunnande under undantagsförhållandena, och för en del studerande har målen för kunnandet kanske inte uppnåtts till fullo i distansstudierna och de självständiga studierna. Avsaknaden av närundervisning har därmed medfört ett ökat behov hos de studerande att repetera vårens studier under hösten.

Särskilt sådana studerande som har inlärningssvårigheter eller utmaningar i att hantera sitt liv, har varit i en svagare ställning än andra i undantagssituationen då det stöd för lärandet som fås av läraren kan ha minskat eller på annat sätt avvikit från det normala. De studerande behöver sannolikt mera stöd än tidigare i att planera och strukturera sina studier. Antalet studerande som är i behov av handledning och stöd som ordnas i samarbete med studerandevården och studerandehälsovården förmodas också ha ökat.

Understöd kan beviljas för följande områden:

  • ordnande av extra undervisning

Understödet riktas till repetitionsstudier och stödåtgärder för sådana studerande som man bedömer att, på grund av undantagsförhållandena som coronaviruset förorsakat, har bristfälligt kunnande i förhållande till målen som ställts upp i läroplansgrunderna. Undervisningen och handledningen kan koncentreras till exempel till enskilda läroämnen eller kurser utgående från de behov som konstaterats på lokal nivå. 

I beräkningen av tilläggsanslaget har man uppskattat att behovet av tilläggsundervisning i genomsnitt skulle motsvara timantalet för en gymnasiekurs per gymnasiestuderande. En kurs beräknas ha 20 studerande.

  • ordnande av extra handledning och stödåtgärder

Understödet kan riktas som en tilläggsresurs till stödet för lärandet och studiehandledningen som ordnas för de studerande. Understödet kan också användas för att ordna extra handlednings- och stödtjänster som utbildningsanordnarna erbjuder i samarbete med studerandevården och studerandehälsovården, i synnerhet för sådana unga som har haft problem med orken och den psykiska hälsan eller som i övrigt är i en svagare ställning.

I beräkningen av tilläggsanslaget har man uppskattat att det per studerande under läsåret 2020 behövs tilläggsresurser som motsvarar ungefär tio arbetstimmar av en studiehandledare eller annan stödpersonal. Tilläggsresurserna skulle riktas till ungefär 25 procent av de studerande.

Understödet kan endast beviljas kommuner, samkommuner eller privata utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna gymnasieutbildning. Statliga läroanstalter kan inte vara mottagare av understödet.

Utbildningsstyrelsen utlyser ett statligt specialunderstöd för att jämna ut följderna av de undantagsförhållanden som coronaviruset (COVID-19) förorsakat i gymnasieutbildningen. Specialunderstödet uppgår till högst 17 miljoner euro och det beviljas av tilläggsanslaget i moment 29.10.30 i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020. Understödet beviljas förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Statsunderstöd beviljas för högst 95 % av de totala kostnaderna, vilket innebär att utbildningsanordnarens självfinansieringsandel är minst 5 %.

Understödet kan användas för att finansiera stödmottagarens behov av att ordna extra undervisning, handledning och stöd, men inte för att finansiera utbildningsanordnarens övriga basverksamhet.

Användningstiden börjar från och med understödsbeslutets datum och slutar 31.7.2021.

Understödet ska sökas av varje utbildningsanordnare skilt för sig, inte med en ansökan som är gemensam för flera utbildningsanordnare. Understödet kan också användas för delfinansiering av undervisnings-, handlednings- och stödverksamhet som ordnas i samarbete med andra anordnare av gymnasieutbildning och som motsvarar målen för denna ansökan. I sådana fall ska utbildningsanordnarna sinsemellan komma överens om hur kostnaderna för den gemensamma verksamheten fördelas och betalas. Varje understödsmottagare ansvarar för användningen av det egna projektets statsunderstöd och för rapporteringen om projektet till Utbildningsstyrelsen.

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. Ansökningstiden slutar 24.8.2020 kl. 16.15.

Ansökningarna utvärderas utifrån följande kriterier:

  • Verksamheten motsvarar de ansökningsområden och mål som anges i ansökningsmeddelandet
  • Kostnadskalkylen är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten
  • Verksamheten har effekter på de studerandes inlärningsresultat och välbefinnande

Det kalkylmässiga kriteriet för hur understödet som beviljas ska fördelas mellan de godkända sökande grundar sig på det genomsnittliga priset per studerande som räknas på basis av det totala antalet första och andra årets studerande 20.1.2020. Det genomsnittliga priset per studerande räknas skilt för antalet studerande som avlägger lärokursen för unga och studerande som avlägger lärokursen för vuxna. Priset per studerande för den sökande graderas på motsvarande sätt som priset per enhet beräknas utifrån antalet studerande i enlighet med 1 § i statsunderstödslagen (1766/2009). Det här innebär att priset per studerande är högre för en stödmottagare som har ett litet antal studerande än för en stödmottagare med ett större antal studerande. Utbildningsstyrelsen beslutar ändå utifrån en helhetsbedömning om det slutliga understödsbeloppet som beviljas respektive sökande.

Besluten om finansiering fattas då alla ansökningar har behandlats, ändå senast 15.9.2020. Besluten skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till de aktörer som anges i ansökan.