Statsunderstöd

Statsunderstöd för grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme år 2021

Grundläggande konstundervisning
Status
Avgjord
Ansökningstid
3.3.2021 – 28.4.2021 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
700 000 €
Mer information
Undervisningsråd Pamela Granskog (svenskspråkig utbildning, tfn 029 533 1688)
Undervisningsråd Minna Harmanen (tfn 029 533 1481)
Undervisningsråd Alma Muukka-Marjovuo (tfn 029 533 1915)
-post i formen fornamn.efternamn@oph.fi.

Urvalsgrunder

Projektet främjar pedagogisk utveckling av grundläggande konstundervisning med statsandel per undervisningstimme.
Projektet utvecklar elevernas aktivitet, lärarkårens pedagogiska kompetens eller läroanstaltens verksamhet i övrigt.
Projektet utvecklar den grundläggande konstundervisningen som ett samarbete mellan flera utbildningsanordnare.
Projektresultaten eller de metoder eller material som utvecklas inom projektet kan spridas till andra läroanstalter som ger grundläggande konstundervisning.
Understödet som söks är rimligt i förhållande till läroanstaltens verksamhet, resurser och basfinansiering samt med tanke på projektets innehåll och det anslag som kan fördelas.
Antalet projekt per utbildningsanordnare är rimligt i förhållande till läroanstaltens storlek och resurser.

Bakgrund och mål

Författningsgrund

 • Statsbudgeten 2021, moment 29.80.34.02.2.
 • Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).
 • Statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009).
 • Statsunderstödslagen (688/2001).
 • Lagen (633/1998) och förordningen (813/1998) om grundläggande konstundervisning.

Målet är att utveckla den grundläggande konstundervisningen pedagogiskt. Den grundläggande konstundervisningen ska utvecklas utgående från läroplansgrunderna så att uppställda mål förstärks.

Mål

 • Att stärka arbetet med att utveckla den grundläggande konstundervisningen vid läroanstalter med olika konstarter och på det sätt förbättra resultatet av och kvaliteten på den grundläggande konstundervisningen.  
 • Att utveckla pedagogiken och etablera mångsidigare undervisningsmetoder exempelvis med hjälp av digitala verktyg.
 • Att öka samarbete mellan läroanstalterna vid utvecklandet av pedagogiken.
 • Bland de finansierade projekten finns övergripande projekt som flera utbildningsanordnare genomför gemensamt.

Tyngdpunkten ligger på pedagogisk utveckling.

Vem kan söka

Statsunderstödet kan sökas av de anordnare av grundläggande konstundervisning som har rätt till statsandel per undervisningstimme. 

Anslag för statsunderstöd och användningstid

Av anslag i statens budget för år 2021 utlyser Utbildningsstyrelsen ett statsunderstöd (specialunderstöd) för utveckling av den grundläggande konstundervisningen med statsandel per undervisningstimme. Summan uppgår till högst 700 000 euro.

Understödet beviljas av anslaget för år 2021. Användningstiden börjar från datum för understödsbeslutet och slutar 31.12.2022. Projektet ska inledas under år 2021. Finansieringen kan användas för kostnader som uppstått efter beslutsdatumet.

Ansökan och ansökningsinstruktioner

Avsikten med anslaget är att mångsidigt främja såväl utvecklandet av den grundläggande konstundervisningen som innovativ verksamhet som syftar till att förbättra dess resultat och kvalitet. Ett specifikt mål är att utveckla den grundläggande konstundervisningen pedagogiskt. Den grundläggande konstundervisningen ska utvecklas utgående från läroplansgrunderna så att uppställda mål förstärks.

Statsunderstöd som beviljas som specialunderstöd får inte användas för organisationens basverksamhet. Understödstagaren ska följa statsunderstödsbeslutets villkor och avgränsningar. Utbildningsstyrelsens allmänna anvisning för ansökan och användning av statsunderstöd kan fås på Utbildningsstyrelsens webbplats på adressen www.oph.fi.

I statsunderstöd beviljas högst 80 pocent av projektets totala kostnader, och sökandens egen betalningsandel är därmed minst 20 procent.

Ansökan görs på en elektronisk ansökningsblankett. Länk till den elektroniska ansökningsblanketten:

https://statsunderstod.oph.fi/avustushaku/334/?lang=sv

 Ansökan ska göras i utbildningsanordnarens namn (inte läroanstaltens) och den som tecknar under ansökan ska ha namnteckningsrätt för utbildningsanordnaren.

Till ansökan ska fogas följande bilagor:

 • Vad kostnaderna som ifyllts i budgettabellen består av och grunderna för hur de har bildats specificeras på separat bilaga. Specificeringen görs i samma ordning som i budgettabellen. För apparaturanskaffningar anges till exempel vad slags och hur många apparater som skaffas och vad de olika apparaterna beräknas kosta. Övriga kostnadspunkter specificeras och motiveras på samma sätt.
 • I en separat bilaga ges en utredning om projektpartnernas andelar i projektet men avseende på verksamheten.
 • Om man ansöker om understöd för ett fortsättningsprojekt, ska en skriftlig utredning om projektets genomförande och nuläge och anslagets användning fogas till ansökan.

Vid planering av projektet ska man ta beaktande att statsunderstödstagaren utan ersättning ska överlåta till Utbildningsstyrelsen parallella dispositionsrättigheter till de material som tillkommit i samband med statsunderstödsprojektet samt rätt att ändra materialets innehåll och layout. Utbildningsstyrelsen har rätt att sprida materialet i alla spridningsformer och att tillverka exemplar av det. Statsunderstödstagaren ansvarar för att den har rätt att överlåta rättigheterna till Utbildningsstyrelsen.

Utvecklingsarbetet kan också ske i samarbete med andra läroanstalter eller som internationellt samarbete. Särskilt önskvärda är pedagogiska utvecklingsprojekt som är gemensamma för flera utbildningsanordnare. Projekten ska ha ett tydligt utvecklingsmål. Samarbetsprojekt ska inte bestå av många små projekt under samma projektnamn.

Alla samarbetsprojekt inom den grundläggande konstundervisningen ska koordineras av en utbildningsanordnare som deltar i projektet. Den utbildningsanordnare som fungerar som koordinator för projektet ansöker om statsunderstöd för hela projektet. Också samarbetspartnerna i ett samprojekt måste uppfylla villkoren för ansökningsbehörighet. För samarbetspartnerna gäller samma villkor och förpliktelser som för sökandeorganisationen.

Om innehållet i de samarbetsavtal som ingås inom ett samprojekt ges anvisningar i Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om statsunderstöd till sökande och användare. Anvisningarna finns på Utbildningsstyrelsens webbsida oph.fi.

Statsunderstöd beviljas även i samarbetsprojekt endast grundläggande konstundervisning med rätt till statsandel per undervisningstimme.

Ansökan ska innehålla en bilaga med uppgifter om de parter som deltar i projektet och deras andelar i projektet.

Projektkoordinatorn svarar också för projektets rapportering och för redovisningen för anslagets användning till Utbildningsstyrelsen. Samarbetspartnerna ska föra separat bokföring över projektets kostnader, inkomster och finansieringsposter. Kostnaderna ska anges i bokföringens huvudbok. Statsandelstagaren ska göra upp en utredning över hela projektet och bifoga alla parters huvudböcker till slutredovisningen.

Utbildningsstyrelsen fäster de sökandes uppmärksamhet vid att ansökningsblanketten ska fyllas i omsorgsfullt. Uppgifterna överflyttas automatiskt till beslutet om statsunderstöd.

Mera information ges av undervisningsråd Pamela Granskog (svenskspråkig utbildning, tfn 029 533 1688), undervisningsråd Minna Harmanen (tfn 029 533 1481), undervisningsråd Alma Muukka-Marjovuo (tfn 029 533 1915). E-post i formen etunimi.sukunimi [at] oph.fi (fö.)

 

Så här bedöms ansökan

Omedelbara förutsättningar för att få stöd

 • Sökanden har tillstånd att ordna grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme.
 • Ansökan har lämnats in inom utsatt tid och är gjord på den ansökningsblankett som anges i ansökningsinstruktionerna.
 • Projektet utvecklar verksamheten vid en läroanstalt som får statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme i enlighet med grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen.
 • Projektets kostnader hänför sig till eleverna och personalen vid läroanstalten som beviljas statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme.
 • Det är fråga om ett tidsbestämt och avgränsat utvecklingsprojekt.
 • Projektets kostnader hänför sig till utgifter som är nödvändiga och rimliga med tanke på verksamheten som understödet söks för.

Urvalsgrunder

 • Projektet främjar pedagogisk utveckling av grundläggande konstundervisning med statsandel per undervisningstimme.
 • Projektet utvecklar elevernas aktivitet, lärarkårens pedagogiska kompetens eller läroanstaltens verksamhet i övrigt.
 • Projektet utvecklar den grundläggande konstundervisningen som ett samarbete mellan flera utbildningsanordnare.
 • Projektresultaten eller de metoder eller material som utvecklas inom projektet kan spridas till andra läroanstalter som ger grundläggande konstundervisning.
 • Understödet som söks är rimligt i förhållande till läroanstaltens verksamhet, resurser och basfinansiering samt med tanke på projektets innehåll och det anslag som kan fördelas.
 • Antalet projekt per utbildningsanordnare är rimligt i förhållande till läroanstaltens storlek.

Beslut om statsunderstöd

Ansökningstiden för statsunderstödet börjar 3.3.2021. Ansökningstiden slutar 28.4.2021 kl. 16.15, då ansökningarna ska vara framme på Utbildningsstyrelsen. Försenade ansökningar behandlas inte.

Beslut om statsunderstöd ges elektroniskt av Utbildningsstyrelsen. Beslutet skickas till den officiella e-postadress som sökande har uppgett i sin ansökan.

Utbildningsstyrelsen strävar efter att fatta beslut om beviljandet av understöden före 31.7.2021.

En utbildningsanordnare som fått understödet ska före 31.1.2023 göra en specificerad redovisning för understödets användning och en projektrapport till Utbildningsstyrelsen.